Перелік питань до підготовки складання іспиту з фаху

на навчання рівень «магістр»

зі спеціальності 8.18010016 «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»:

1.​ Виробництво та його основні елементи. Ресурси і фактори виробництва.

2.​ Виробництво та потреба. Продукт виробництва.

3.​ Сутність, зміст та типи економічних систем. Форми суспільного господарства.

4.​ Ринкове господарство та його моделі.

5.​ Товар як ринкова форма продукту. Гроші та їх функції. Грошовий обіг.

6.​ Ринок: суть, функції і структура. Типи ринкових структур.

7.​ Держава в системі ринкового господарства.

8.​ Економічні показники діяльності підприємства. Ціноутворення і формування доходів підприємства.

9.​ Фінансові показники діяльності підприємства.

10.​ Товарний ринок. Ринок праці і заробітна плата. Кредитний ринок і процент. Ринок цінних паперів.

11.​ Ринок природних ресурсів і рента. Розподіл і перерозподіл доходів.

12.​ Національний продукт. Економічне зростання. Циклічність економічного розвитку.

13.​ Зайнятість і безробіття. Інфляція. Рівновага національної економіки.

14.​ Регулювання національної економіки.

15.​ Світове господарство і світовий ринок. Міжнародна валютна система.

16.​ Способи і форми подання інформації.

17.​ Інформаційні системи та технології.

18.​ Види програмного забезпечення.

19.​ Класифікація, основні функції та складові операційних систем.

20.​ Комп’ютерні віруси. Архівування файлів.

21.​ Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі.

22.​ Служби Інтернету.

23.​ Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів.

24.​ Форматування тексту.

25.​ Робота з кількома документами.

26.​ Завантаження графічного редактора.

27.​ Електронна пошта. Електронна адреса.

28.​ Електронне листування через веб-інтерфейс.

29.​ Програми для обміну миттєвими повідомленнями.

30.​ Категорії управління.

31.​ Функції управління.

32.​ Технологія управління.

33.​ Організації як об’єкти управління.

34.​ Сутність підприємництва.

35.​ Економічні показники діяльності підприємства.

36.​ Підприємництво та зовнішнє середовище.

37.​ Підприємництво і право.

38.​ Управління та менеджмент.

39.​ Категорії, закони і принципи менеджменту.

40.​ Менеджери та підприємець.

41.​ Поділ управлінської праці та рівні управління.

42.​ Історичні етапи розвитку науки про менеджмент

43.​ Основні етапи розвитку управлінської науки в Україні.

44.​ Сутність та класифікація організацій.

45.​ Організація як система.

46.​ Формальні та неформальні групи в організації.

47.​ Фактори впливу на організацію.

48.​ Життєвий цикл організації.

49.​ Процес менеджменту та його етапи.

50.​ Функції та технологія менеджменту

51.​ Сутність методів менеджменту та їх взаємозв’язок із функціями менеджменту.

52.​ Класифікація методів менеджменту та характеристика їх різновидів.

53.​ Сутність управлінських рішень та їх взаємозв’язок з методами менеджменту.

54.​ Класифікація управлінських рішень та характеристика їх різновидів.

55.​ Процес прийняття та оптимізації управлінських рішень.

56.​ Інформація, її види та роль у менеджменті.

57.​ Поняття і характеристика комунікацій.

58.​ Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.

59.​ Сутність та основні засади керівництва.

60.​ Стилі керівництва.

61.​ Конфлікти як об’єкт керівництва.

62.​ Стреси як об’єкт керівництва.

63.​ Сутність відповідальності та етики у менеджменті.

64.​ Види відповідальності.

65.​ Причини неетичної поведінки та заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

66.​ Сутність та основні параметри організаційних перетворень.

67.​ Сутність результативності та ефективності менеджменту.

Література

1. Величко, В.В. (2010) Економіка підприємства: навч. посіб.  Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/16595/

2.​ Кузьмін О.Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 196 с.

3.​ Кузьмін О.Є. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012 – 172 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/7175/

4. Радіонова І.Ф. Загальна економіка : підруч. / І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, В.В. Радченко за ред. І.Ф.Радіонової. – 4-те вид., доп. і перероб. – К. : АПН , 2005.

5. Крайник О.П. Економіка підприємства : навч. посіб. / О.П. Крайник, Є.С. Барвінська за ред. О.П. Крайник. – Львів : НУ «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2007. – 208 с.

6. Основи економіки : навч. посіб. / О.О. Беляєв, А.С. Бебело, В.М. Сукноваленко та ін. – К. : КНЕУ, 2010.

7.​ Захарчин Г.М. Основи підприємництва: культура, технологія, відповідальність:навчальний посібник з грифом МОН/ Г.М.Захарчин, О.В.Юринець. - К.:Знання,2011. - 254 с.

8.​ Процик І.С. Підприємництво і менеджмент.: Навчальний посібник. / Ярошевич Н.Б., Мирончук Т.В., Романишин С.Б., Процик І.С. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 240 с.

9.​ Ярошевич Н.Б., Берлінг Р.З., Гавриляк А.С. Підприємництво і менеджмент: Навч. посібник. – / Ярошевич Н.Б., Берлінг Р.З., Гавриляк А.С. - Львів: Видавництво 'Новий Світ - 2000", 2009. - 408 с.

10.​ Кузьмін О.Є., Менеджмент: 1001 тест: Збірник тестових завдань / О.Є. Кузьмін, Т.М. Гладун. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284 с.

11.​ Кузьмін О.Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 196 с.

12.​ Петришин Н.Я. Прикладний менеджмент: Навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. - Львів: Видавництво Національного університету 'Львівська політехніка", 2009. - 292 с.

13.​ Кузьмін О.Є. Креативний менеджмент: [Навч. посібник] /О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. - 151 с.

14.​ Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: підручник/наук. Ред.. В. Яцура, Д. Олесневич.-Львів: Ба К, 2011. - 624 с.

15.​ Кузьмін О.Є., Менеджмент: 1001 тест: Збірник тестових завдань / О.Є. Кузьмін, Т.М. Гладун. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284 с.


ua

Обласний конкурс наукових робіт "Розвиток сучасного підприємництва"

Конкурс наукових робіт 22 04

На сайті 223 гостей та користувачі відсутні

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА