У збірнику надруковані матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», яка проходила з 01 лютого по 28 лютого 2017 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова. Розглядалися питання та здійснювалась розробка рекомендацій з вирішення проблем підвищення ефективності діяльності   підприємств в умовах турбулентної економіки.

ЗМІСТ

Секція 1

Управління регіональним розвитком

Димченко О.В., Рудаченко О.О. Реформування житлово-комунального господарства в контексті демонополізації

Железнякова І.Л. Управління експлуатацією житлового фонду: досвід та проблеми української практики

Торкатюк В.И., Шутенко Л.Н., Стадник Г.В., Соболева А.Г., Соколов Д.В., Бутник Д.В. Проблемы диверсификации в турбулентной экономике регионального развития предприятий

Коюда О.П. Теоретичні підходи до формування інноваційних систем на регіональному рівні

Покуца І.В., Напольских К.О. Використання logit-регресійної моделі при досліджені проблеми міграції працездатної молоді

Понуровський О.І. Переваги впровадження корпоративної соціальної відповідальності в Україні

Величко В.В. Основні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності регіонів

Прушківська Е.В., Черномаз К.Г. Організаційно-економічний механізм формування аграрного ринку

Соболєва Г.Г., Бородіна Є.О. Стратегія регіонального розвитку

Секція 2

Особливості бізнес-адміністрування на підприємствах
(різних форм власності)

Бабаев В.Н., Дымченко Е.В., Торкатюк В.И. Юрьева С.Ю., СветличнаяТ.И., Бутник Д.В., Склярова И.А. Выживание строительных предприятий в кризисных условиях турбулентной экономики на основе использования стратегии диверсификации

 Бурак О.М. Зміни середовища функціонування у сфері благоустрою 

Овецька О.В. Концепція управління змінами при реорганізації діяльності ПАТ«Нафтогаз України»

Постернак И.М., Постернак С.А. Особенности развития "КНТК ГЭРек" Одессы в изменяющейся среде хозяйствования

Світлична Т.І. Управління  ризиками та бізнес-адміністрування 

Сизова А.С. Методи оцінки фінансової стійкості комерційних банків 

Юр’єва С.Ю., Симиненко О. Особливості бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки

Соловйов А.В., Торкатюк В.И., Жихор Е.Б., Соболева А.Г., Юрьева С.Ю. Пан Н.П., Якунин А.В. Вероятные и детерминированные параметры бизнес-администрирования в жилищно-комунальных отраслях

Секція 3

Правове регулювання господарської діяльності

Славута О.І. Законодавчі аспекти розв’язання проблеми розміщення внутрішньо переміщених осіб

Волгіна Н.О., Кононенко О.Ю. Дослідження концептуальних засад розвитку вітчизняних систем централізованого теплопостачання

Шемігон О.І. Поступальні тенденції лібералізації державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності

Рудич А.С., Кравченко І.Ю. Нормативно-правове забезпечення орендних операцій діяльності

Секція 4

Менеджмент, маркетинг, логістика

Patrizia GazzolaCSR and resilience in the turbulent times

Соболєва Г.Г., Бездітко О.С. Управління ризиком на підприємстві

Матвєєва Н.М., Штана Д. Управління підприємницвом

Владимирова М.С., Маньковская Ю.О. Дослідження ринку консалтингових послуг в Україні

Тітяєв В.В., Моря А.О. Деякі аспекти впровадження системи KPI в управлінні результативністю персоналу на підприємстві

Волгіна Н.О., Слободенюк О.В. Стратегічний розвиток підприємств будівельної галузі в умовах динамічного середовища через призму управління

Островський І.А. Теоретичні аспекти оцінки ризиків проектів публічно-приватного партнерства

Троян В.І. Організаційно-економічні засади впровадження та управління корпоративною соціальною відповідальністю на підприємствах будівельної галузі

Владимирова М.С., Калушка І.В. Коучинг як елемент управління персоналом

Волгіна Н.О. Удосконалення діяльності як фактор забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств у динамічному середовищі

Кайданник О.Б. Управління дебіторською заборгованістю житлово-комунальних підприємств

Мостіпака О.В. Турбулентність ринкової економіки

Малик О.В., Хачатрян А.А. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств в ринкових умовах господарювання

Мірошниченко М.С. Реорганізація та реструктуризація банківських установ  в сучасних умовах

Бібік Н.В. Алгоритм встановлення діалогу зі стейкхолдерами як основа успішної реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідальності компанії

Уткіна Г.А. Роль і місце інтелектуального потенціалу підприємства в формування інноваційного потенціалу

Колодійчук А.В. Характеристика SMART-моделі організації діяльності Львівського ІТ-кластеру

Юр’єва С.Ю., Пільгуй А. Особливості формування конкурентної стратегії будівельних підприємств в умовах підвищення турбуленності зовнішнього середовища

Дячек В.В., Вагіна Ю.Ю. Термінальні перевезення у прямих каналах збуту на прикладі мережі супермаркетів АТБ

Картава М.Ю., Мозгова Г.В. Зростання мобільного трафіку, як одна з основних тенденцій вітчизняного ринку електронної комерції

Гуржій Н.М., Мамич А. Бізнес-планування та економічна стабільність підприємства електронної комерції

Жарик Є.А. Управління лідерськими  компетенціями  керівника

Маркіна І.А., Почаєвець Н.М. Особливості системи ризик-менеджменту вітчизняних підприємств

Єсіна В.О., Рижевська Д.Ю. Впровадження мотивуючих заходів у діяльність управлінського персоналу комунального підприємства

Дріль Н.В., Слухай В.В. Дослідження доступності Smart-житла

Мясников В.О. Адаптивне управління як передумова інноваційного розвитку підприємств машинобудування

Дріль Н.В., Михайлова К.В. Концепція створення розумного міста

Секція 5

Економіка і фінанси

Гайденко С.М., Аксененко Ю.В., Гречкосій С.О. Турбулентний підхід в методології економічного аналізу

Чешук В.О., Полінкевич О.М. Значення конкурентоспроможного потенціалу підприємства в новій економіці

Васюник Т.І. Іноземні інвестиції як джерело відтворення основного капіталу

Вороніна О.С. Фактори впливу на вартість і доступність житлової нерухомості 

Макаренко О.І., Грінченко А.Ю. Перспективи розвитку електронних грошей в Україні

Костюк В.О., Юхно І.Є., Руденко А.О. Економіко-статистична модель для факторного аналізу продуктивності праці

Кухтін К.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства

Лук’янов В.І., Дядченко В.П. Деякі аспекти взаємодії освіти та ринку праці в умовах турбулентної економіки

Кухтін К.В. Персонал підприємства: шляхи підвищення результативності

Макаренко О.І., Григор’єва О.М. Становлення та розвиток грошового ринку в Україні

Матвєєва Н.М., Півазян С.К. Деякі аспекти технології підприємництва

Мозговий Є.В. Дослідження фінансового стану підприємств теплопостачання Харківської області

Світлична В.Ю. Кадрова безпека підприємства: визначення сутності та організаційних засад побудови

Димченко О.В., Тараруєв Ю.О. Особливості аналізу рентабельності  підприємств житлово-комунального господарства

Димченко О.В., Павлова О.Ю. Удосконалення механізмів ресурсозбереження на підприємствах комунальної теплоенергетики

Прасол В.М. Кваліфікований персонал як запорука якості житлово-комунальних послуг

Славута Е.И., Слухай В.В., Асташенко Е.А. Использование аутстаффинга для снижения затрат предприятия

Соколов Д.В. Система управління інноваційним розвитком

Гернего Ю.О. Фінансові механізми трансформації інноваційного суспільства

Соболєва Г.Г., Іванова Ю.Г. Завдання та моделі аналізу фінансового стану підприємства

Костюк В.О., Ніжник Є.С. Моделювання і факторний аналіз рівня дохідності рухомого складу міськелектротранспорту

Гайденко С.М. Напрями забезпечення розвитку підприємств житлово-комунального господарства в турбулентних умовах


ua

Обласний конкурс наукових робіт "Розвиток сучасного підприємництва"

Конкурс наукових робіт 22 04

На сайті 709 гостей та користувачі відсутні

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА