В сборнике опубликованы материалы международной научно-практической интернет-конференции «Экономические проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе: материалы III Международной научно-практической конференции», которая проходила с 20 по 22 мая 2013 года в Харьковском национальной академии городского хозяйства. Рассматривались вопросы использования подходов, механизмов и инструментария в решении проблем и определении перспектив розвития жилищно-комунального хозяйства на современном этапе.

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1

Проблемы, состояние и перспективы развития предприятий жилищн-коммунального хозяйства

Матвєєва Н.М. Організаційно-економічні заходи функціонування галузі теплопостачання

Patrisia Gazzola. Are CSE and TQM compatible?

Тітяев В.В., Фомиченко О.О. Роль збалансованої системи показників

Ing. David Slavata. The imprtance of OSMD in Czech legal system

Тітяєв В.В. Ісаханян К.Е. Сучасні проблеми транспортної політики

Гайденко С.М., Синельник Л.В. Сучасні проблеми житлово-комунального господарства та шляхи їхнього вирішення на регуональному рівні

Славута Е.И., Семчук Т.В. Реализация проектов совместного осуществления на предприятиях ЖКХ Украины

Славута О.І., Малих М.Г. Актуальні питання якості джерел водопостачання України

Телятник С.В., Дворкін С.В. Енергозбереження в ЖКГ як пріоритетний напямок розвитку

Кайданник О.Б. Державно-приватне партнерсто як напрямок розвитку житлово-комунального господаства

Фоминиченко О.О., Покуца І.В. Використання методу аналізу ієрархій для оцінки інвестиційної привабливості в готельному господарстві

Гавриличенко Є.В. Необхідність проведення оцінки споживчої задоволеності житлово-комунальними послугами регіону

Сіпко О.О. Проблеми, стан та перспективи розвитку підпиємств житлово-комунального осподарства

Курінна Я.В. Розвиток підприємств ЖКГ залежить від оновлення їх систем управління

Секция 2

Инновационно-инвестиционный потенциал хозяйственного комплекса

Бубенко П.Т.. Димченко О.В., Прасол В.М., Панова О.Д. Деякі аспекти модернізації підприємств ЖКГ

Островський І.А. Основні напрямки модернізації регіонального управління

Димченко О.В., Козир О.Ф. Удосконалення бюджетного планування на місцевому рівні

Єгоова О.Ю., Єгорова Ю.В. Інноваційно-інвестиційний потенціал копоративного сектора економіки

Коршуневська Г.В. Інвестиційна привабливість житлово-комунального господарства України

Радько Н.Ф., Дегтярева Т.С. Современные инвестиционные проекты как основной путь дальнейшего развития экономики Донецкого региона

Калініна К.А. Розрахунок ефективності соціальних проектів - новаційний підхід

Секция 3

Математическое моделирование экономических процессов на разных уровнях хозяйствования

Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С. Сценарный подход к моделированию сбалансированного развития регионов

Мізік Ю.І. До питання комплексної оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального комплексу

Клебанова Т.С., Рудаченко О.О. Особливості нейронних мереж та нечіткої логіки

Доценко С.І. Етапи математичного моделювання елементів інтегральної їєрархічної моделі діяльності в загальній теорії підприємства

Снісаренко О.Б., Отцович А.О. Вплив бюджетної безпеки на соціально-економічний розвиток регіону

Гайденко С.М., Синельник Л.В. Використання економіко-математичного моделювання в сучасних умовах проведеня економічного аналізу

Секция 4

Экономические процессы и окружающая среда: влияние и взаимодействие

Бурак О.М. Про необхідність розробки програми збереження і розвитку зеленої зони м. Харкова

Olena Dymchenko, Olena Panova. The key issues of development towards sustainability in Ukraine

Бадаков В.А. Эффективность селективного сбора ТБО

Шевчук В.В. Використання геоінформаційних технологій в управлінні містом як засіб контролю за екологічним станом

Гайденко С.М., Тюріна В.М. Економічні итрати взаємодії суспільства та природи

Покуца І.В. Проблеми відтворення основних засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства: вплив на навколищнє середовище

Білецька М.В. Особливості визначення параметрів сталого розвитку територій в Україні

Дворкін С.В., Телятник С.В. ТПВ в системі санітарного очищення населених пунктів: сучасний стан та напрямки удосконалення

Покуца І.В., Бугайов М.О. Сучасні тенденції в теплопостачанні - еколого-економічний аспект

Удовікова М.С. Еколого-економічні основи розвитку підприємства санаторно-курортного комплекса (на прикладі клінічного санаторію "Роща")

Секция 5

Особенности управления персоналом на предприятиях ЖКХ

Димченко О.В., Прасол В.М., Матвєєва Н.М. Особливості системного підходу до вирішення проблем економіки праці на сучасному етапі

Шевченко Э.Ю., Прасол В.М. Управление трудом на предприятии

Тюріна В.М., Водка Н.В. Мотиваційний механізм на підприємствах міського господарства

Виноградськая О.М. Развитие управленческой команды в сфере ЖКХ

Костюк В.О. О факторном анализе показателя зарплаторентабельности

Матвєєва Н.М., Петряєва О.М. Трудові ресурси як складова ресурсного потенціалу підприємства

Костюк В.О. О показателях эффективности использования фонда оплаты труда

Мельман В.О. Функціональний підхід до мотивації професійної діяльності персоналу

Єсіна В.О. Роль підвищення кваліфікації працівників в діяльності житлово-комунальних підприємств

Княжеченко В.В., Славута О.І. Шляхи вдосконалення системи планування забезпечення кадрами на підприємствах ЖКГ

Федоронько Н.С. Диагностический анализ в эффективном управлении персоналом предприятия в сфере ЖКХ

Княжеченко В.В., Гайденко С.М. Сучасні шляхи підвищення ефективності форм і систем оплати праці на підприємствах ЖКГ

Шевченко В.С. Оптимизация оплаты труда персонала ЖКХ на основе системы грейдов

Ільяшенко Ю.Г. До питання про підвищення ефективності управління персоналом в рамках процесно-орієнтоаного підходу до управління підприємствами ЖКГ


ua

Обласний конкурс наукових робіт "Розвиток сучасного підприємництва"

Конкурс наукових робіт 22 04

На сайті Один гість та користувачі відсутні

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА