В сборнике напечатаны материалы IV Международной научно-практической конференции «Экономические проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе», которая проходила с 26 мая по 28 мая 2015 года в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Рассматривались вопросы и осуществлялась разработка рекомендаций по решению экономических проблем и развития жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе.

 

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1

Проблемы, состояние и перспективы развития предприятий жилищно-коммунального хозяйства и строительства

Бабаєв В.М. Якісний розвиток системи ЖКГ: системний підхід

Бабаєв В.М., Торкатюк В.І., Яковлєв Є.А. Управління витратами житлово-комунального комплексу як з одних напрямів підвищення ефективності його функціонування

Стадник Г.В. Формування ефективного власника житла у контексті збереження житлового фонду країни

Олійник Н.І. Сучасний стан та перспективи управління багатоквартирним житловим фондом

Алєксєєв І.В. Проблеми функціонування ситеми управління житловим фондом

Прохорова Є.В. Управління процесом упровадження стратегічних змін на підприємствах житлово-комунального господарства

Сухонос М.К. Особливості управління якості на підприємствах ЖКГ

Димченко О.В. Особливості інноваційного потенціалу підприємств ЖКГ

Димченко О.В., Шаповаленко Д.О., Свиридова І.О. Монополізм в ЖКГ: особливості функціонування

Димченко О.В., Торкатюк В.І., Шутенко Л.М., Стадник Г.В. Обґрунтування концептуального підходу до управління розвитком житлово-комунального комплексу

Кайданнік О.Б. Димченко О.В. Методи оцінки інвестиційної привабливості комунальних підприємств контексті державно-приватного партнерства

Золочевська А.В., Димченко О.В. Проблеми залучення інвестицій у сферу ЖКГ та сучасна тарифна політика енергетичних підприємств

Жихор О.Б., Українцева Д.І. Проблема формування ефективної інноваційної політики розвитку регіонів

Староконь Т.В., Жихор О.Б. Оборотний капітал підприємства: теоретичні основи аналізу і структура

Українцева Д.І. Жихор О.Б. Шляхи підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств

Телятник С.В., Гайденко С.М., Княжеченко В.В. Дослідження техніко-економічних показників функціонування підприємств міського електричного транспорту

Торкатюк В.И., Кухтин Е.В., Парамонова О.В. Вышетравская А.С., Кулик В.Т. Повышение конкурентоспособности жилищно-комунальных комплексов в современных экономических условиях

Торкатюк В.І., Мотот Т.В., Грицаненко М.В., Вороновська Л.П., Клунько Н.С., Александрова О.Ю. Організаційно-економічний механізм забезпечення довгострокової економічної стійкості підприємств житлово-комунального комплексу

Торкатюк В.И., Олейникова Н.А., Мураев Е.В., Игнатова Н.И., Бутенко Т.Е. Теоретические аспекты управления инновационной деятельностью современных предприятий жилищно-коммунального комплекса

Торкатюк В.И., Пан Н.П., Дриль Н.В., Железнякова И.Л., Прыжкова О.Ю. Методические основы оценки эффективности управления жилищно-коммунальным комплексом

Торкатюк В.І. Світлична Т.І. Русланова Н.Г. Сосонна В.В., Бутнік Ю.Ю. Синельник Л.В. Базові засади стратегічного аналізу інвестиційної стратегії житлово-комунального комплексу

Торкатюк В.И. Черкасов А.Е. Рябев А.А. Бораковский А.В. Анализ факторов и условий эффективности инновационной стратегии развития жилищно-коммунальных комплексов

Торкатюк В.І. Шило А.С. Бутник Д.В. Діагностування виробничого потенціалу житлово-комунального комплексу

Торкатюк В.І. Шумаков Ф.Т. Вайнберг О.І. Бутнік С.В. Механізм забезпечення економічної стабільності функціонування житлово-комунального комплексів

Торкатюк В.І., Фархад Нікбін, Салтанова О.С., Мельник О.О., Курилко Л.В. Інноваційно-інвестиційна стратегія як інструмент формування конкурентних переваг житлово-комунального комплексу

Бибик Н.В., Ефименко Д.А. Проблемы, состояние и перспективы развития предприятий жилищно-коммунального хозяйство

Євдокімова А.В., Величко В.В. Тарифоутворення як основа фінансової стабільності підприємства міського пасажирського транспорту

Величко В.В., Кабанкін Д.С. Бюджетування як стимулюючий елемент розвитку підприємства

Негуляєва О.І., Величко В.В. Система збалансованих показників як інструмент формування стратегії підприємства

Вороніна О.С., Марутіна Т.О. Управління виробничими запасами на підприємстві

Поспєлов О.В. Менеджмент будівництва і енергозабезпечення – основа сталого розвитку міста

Славута О.І. Перспективи використання концесії для розвитку автомобільних доріг в Україні

Славута О.І. Попова Д.І. Перспективи залучення іноземних інвестицій у модернізацію інфраструктури ВКГ України

Тараруєв Ю.О. Особливості застосування бізнес-процесів у стратегічному управлінні підприємством

Тітяєв В.В., Довбій В.В. Умови модернізації економічної політики держави в сфері житлово-комунального господарства

Тітяєв В.В., Моря А.О. Хмарні технології – ключова стратегія інноваційного розвитку підприємств міського господарства

Шевчук В.В., Байстрюченко Д.П. Модернізація основних фондів підприємств комунального господарства

Юр’єва С.Ю., Кухтін К.В. Конкурентне середовище як системний елемент розвитку ринкових відносин в ЖКГ

Сидоренко Ю.В. Перспективи розвитку міського електротранспорту в кризових умовах

Владимирова М.С., Бугайов М.О. Дослідження сучасних тенденцій переходу до альтернативного виду опалення як шлях до енергоефективності

Воронина О.С., Кулешова Е.С. Инновации в строительстве

Іл’яшенко Ю.Г. До питання про необхідність розробки законодавчих актів з врегулювання інвестиційної діяльності в галузі

Княжеченко В.В., Телятник С.В. Необхідність систематизації підходів до оплати послуг підприємств комунального господарства в умовах стрімкого зростання тарифів

Сидоренко Ю.В. Вдосконалення економічного механізму енергозбереження ЖКГ

Гавриличенко Є.В. До питання інтересів виробників житлово-комунального господарства

Железнякова І.Л. Оцінка основних терцій розвитку житлової сфери

Лісічкін Є.С. Проблеми тарифної політики та пропозиції їх вирішення в галузі централізованого водопостачання та водовідведення (на прикладі КП «Харківводоканал»)

Кононенко А.І., Дріль Н.В. Сучасний стан та проблеми функціонування підприємств малого бізнесу

Дріль Н.В., Іванів Х.І. Сучасний стан та перспективи розвитку житлового будівництва в Україні

Секция 2

Региональная стратегия развития хозяйственного комплекса

Решетило В.П. Необхідність та напрями модернізації регіональної політики в Україні

Владимирова М.С. Особливості управління ресурсозбереженням на регіональному рівні

Соболєва Г.Г. Моніторинг ефективності організаційного забезпечення регіонального розвитку

Бубенко П.Т., Решетило А.О. Готельне господарство в умовах ринкової економіки

Таукешєва Т.Д. Інноваціні підходи фінансування житлово-комунального господарства в умовах бюджетної децентралізації

Васильєв О.В. Проблемні фактори впливу на здійснення інновації в регіонах України

Соболєва Г.Г., Іванова Ю.Г., Чухлата Н.В. Регіональне управління економічними процесами

Драпеза Я.В. Особливості формування механізму управління реформаційним процесом ЖКГ та критеріїв вибору проектів для проведення реформ

Водка Н.В., Романовська О.В., Собко А.Р. Розвиток Харківського регіону в сучасних умовах

Жовтяк Г.А. Стратегічні пріоритети розвитку транспортного комплексу регіонів України

Бубенко П.Т., Пасєка Т.А. Інформаційна складова інноваційного розвитку підприємств водоканалізаційного господарства

Іванов Ю.Б., Чечетова-Терашвілі Т.М. Проблеми децентралізації політики дерегулювання економіки

Бубенко П.Т., Владимирова М.С. Складові розвитку інноваційної системи України

Торкатюк В.И., Кадничанский Н.В., Бутник Ю.Ю., Кравцова С.В. Стимулирование инновационного развития экономики Украины

Бубенко П.Т., Кашпур А.Д., Касьяненко В.О. Управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів України

Торкатюк В.І., Штерн Г.Ю, Писаревський М.І., Шахова О.В. Стратегічні напрями інноваційного розвитку підприємств регіонів України

Жван В.В. Зміна показників будівельної галузі на території Харківської області

Торкатюк В.И., Коненко В.В., Полчанинова И.Л., Безценный А.А., Соколов Д.В. Инновационное развитие экономики региона на основе активизации инвестиционного жилищно-коммунального комплекса

Рекун Г.П. Проблеми організації житлового середовища для студентства у Харківському регіоні

Соловьев В.П. К проблеме реализации успешных регуляторных механизмов трансфера технологий

Секция 3

Математическое моделирование экономических процессов на различных уровнях хозяйствования

Княжеченко В.В., Єсіна В.О. Математичне моделювання складних економічних систем

Бурак О.М. Застосування інструментів бізнес-аналітики в регіональному аналізі

Гайденко С.М., Тюріна В.М. Сучасні проблеми математичного моделювання імітаційних моделей розвитку країни

Єсіна В.О., Кононова В.В. Математичне моделювання як елемент забезпечення якості управління економічною системою

Костюк В.О. Моделювання і факторний аналіз доходу підприємств міського електричного транспорту

Мізік Ю.І., Ярошенко А.Н. Можливості застосування методу таксономії в оцінці рівня еколого-економічної безпеки підприємств електроенергетики регіону

Мельман В.О. Використання факторно-критеріальної моделі для оцінки рівня мотивації професійної діяльності персоналу

Островський І.А. Фінансове моделювання публічно-приватного партнерства як чинник модернізації ЖКГ України

Рудаченко О.О. Адаптивні моделі прогнозування фінансової діяльності підприємств житлово-комунального господарства

Славута Е.И. Определение экономической целесообразности использования аут стаффинга

Телятник С.В. Застосування аналітико-статистичного методу «Ряди динаміки» в аналізі економічних показників підприємств міського електричного транспорту

Федотова Ю.В. Застосування математичних моделей в оцінці інтеграційних структур на прикладі кластерів

Величко В.В., Гайденко С.М. Моделювання стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства

Водка Н.В., Матвєєва Н.М., Лещенко А.Р. Управління активністю персоналу підприємства

Костюк В.О. Моделювання і факторний аналіз ефекту та рівня ефективності економічного розвитку виробництва

Покуца І.В. Моделювання процесів відмов обладнання підприємств ВКГ та визначення коефіцієнту старіння

Секция 4

Экономические процессы и окружающая среда: влияние и взаимодействие

Телятник С.В., Гайденко С.М. Питання власності як сучасна основа процесу використання природних ресурсів

Gazzola P. Rethinking natural capital for sustainable development

Mella P. Gazzola P. In problematic situations, “Manage change or it will manage you”

Рибак Г.І. Вплив оподаткування доходів на якість життя населення України

Бурак О.М., Арсенадзе С.Г. Розробка напрямків підвищення інвестиційної привабливості СКП «Харківзеленбуд»

Бибик Н.В., Бондаренко К.Ю. Проблема устойчивого взаимодействия экономики и окружающей среды

Волгіна Н.О., Кравченко А.К. Еколого-економічні аспекти інноваційного розвитку комунальної теплоенергетики України

Єсіна В.О., Олійникова А.І. Благоустрій населених пунктів: міжнародний досвід

Бурак О.М., Мирошниченко О.О. Виявлення диспропорцій у формування зелених зон районів міста Харкова

Єгорова О.Ю., Єгорова Ю.В. Проблеми взаємодії економіки і екології та можливі шляхи її вирішення

Бурак О.М., Овчарова Ю.О. Дослідження напрямків удосконалення стратегічного управління на СКП «Харківзеленбуд»

Покуца І.В. Проблеми впливу процесів відтворення основних засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства на навколишнє середовище

Матвєєва Н.М., Водка Н.В. Екологічні аспекти ефективного теплопостачання

Славута Е.И., Зновенкова К.В. Использование гипохлорида натрия для обеззараживания воды

Славута О.І., Левощенко К.Г. Еколого-економічні аспекти управління водними ресурсами

Славута О.І., Савіна Д.О. Екологічне будівництво – новий рівень еволюції будівельної галузі

Бондаренко О.В. Створення оптимальної інфраструктури поводження з відходами виробництва і споживання

Пашков В.І. Вплив економічних процесів на навколишнє середовище

Бурак О.М., Шаповалова В.В. Комплексний підхід до використання мостів

Секция 5

Особенности управления персоналом на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства

Прасол В.М. Особливості управління персоналом в умовах ринкової економіки

Соколов Д.В. Особливості регулювання соціально-трудових відносин у зв’язку з характером інституціонального середовища

Величко В.В., Димченко О.В., Прасол В.М. Продуктивність та ефективність праці в управлінні персоналом підприємств ЖКГ

Ольховська М.А. Управління нормуванням праці в умовах ринкової економіки

Волгіна Н.О. Управління персоналом в контексті забезпечення інноваційного розвитку підприємств ЖКГ

Прасол В.М., Гребенець К.М. Покращення соціально-економічних відносин як шлях вирішення трудових конфліктів

Прасол В.М., Склярова І.А. Заробітна плата як найважливіший механізм стимулювання працівників

Лук’янов В.І. Дядченко В.П. Формування кадрової політики підприємства

Ольховська М.А. Вивчення витрат робочого часу методом момент них спостережень

Прижкова О.Ю., Каліненко Б.Д. Реформування системи заробітної плати у сфері ЖКГ як шлях до підвищення продуктивності праці

Шевченко Е.Ю. Планування кар’єри як складова частина управління персоналом на підприємстві

Славута Е.И., Мельник А.П. Снижение расходов предприятия на плату единого социального взноса

Слава С.С., Горбоконь В., Слава С.О. Управління трудовим потенціалом підприємства

Секция 6

Правовые аспекты государственно-частного партнерства в области жилищно-коммунального хозяйства

Килимник И.И. Некоторые проблемы реализации механизма государственно-частного партнерства в Украине

Михно О.И. Модернизация жилищно-комунального хозяйства с помощью механизмов государственно-частного партнерства

Домбровська А.В. Правові форми партнерських відносин в Україні

Ивасишина Н.В., Чернобай Р.И. Преимущества товариществ собственников жилья как формы управления многоквартирными домами

Івасішина Н.В. Аспекти створення та діяльності об’єднань

Бровдий А.М., Кононенко А.И. Правовые аспекты реформирования управления в жилищно-коммунальном хозяйстве

Коляда Т.А., Коляда І.В. Проблеми консеційних відносин у рішеннях Харківської міської ради: правова ретроспектива

Панова О.Д., Славута О.І. Infrastructure development through public-private partnership: opportunities and challenges for Ukraine

Коляда Т.А., Герасименко А.Ю. Особливості застосування державно-приватного партнерства як механізму вирішення проблем забезпечення життєдіяльності територіальних громад

Михно О.И., Мгеброва В.Р. Сфера реализации государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства


ua

Обласний конкурс наукових робіт "Розвиток сучасного підприємництва"

Конкурс наукових робіт 22 04

На сайті 87 гостей та користувачі відсутні

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА