В сборнике опубликованы материалы V Международной научно-практической конференции «Экономические проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе», которая проходила с 24 по 26 мая 2017 года в Харьковском национальной академии городского хозяйства. Рассматривались вопросы и сразрабатывались рекомендации по решению экономических проблем и розвития жилищно-комунального хозяйства на современном этапе.

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1

Проблемы, состояние и перспективы развития предприятий жилищн-коммунального хозяйства и строительства

Димченко О.В., Демченко К.Ю. Управління дебіторською заборгованістю як один із заходів підвищення ефективності діяльності підприємств ЖКГ

Алєксєєв І.В., Мороз  Н.В. Екологічна відповідальність банків у програмах фінансування енергоефективності ЖКГ

Димченко О.В., Катруша  Г.С.  Сучасний стан та шляхи розвитку будівництва в Україні

Димченко О.В., Кононенко А.І.  Значення, сучасний стан та проблеми функціювання будівництва

Димченко О.В., Кошелевич К.В., Бездітко О.С. Підвищення ефективності діяльності підприємств ЖКГ у контексті попередження кризового стану (на прикладі КП “Харківводоканал”)

Eva Ardielli, Ph.D. Evaluation of the Czech housing market in the flats segment: the case of Ostrava city

Мельник Л.Г., Сотник І.М., Гаврило Ю.Я. Напрями вдосконалення політики енергозбереження в  житлово-комунальному господарстві України

Тюріна Н.М., Карвацка  Н.С., Назарчук Т.В. Міжнародне оцінювання економіки України

Таукешева Т.Д. Проблемні питання децентралізації житлово- комунального господарства

Палант О.Ю. Перспективи розвитку міського електричного транспорту в зв’язку з впровадженням е-білету

Водовозов  Є.Н. Трактовка поняття «реструктуризація підприємств» в сучасних умовах господарювання

Палант Д.О. Проблеми та перспективи застосування системи глобального позиціювання на міському електротранспорті

Хайло Я.Н. Методические аспекты ресурсосбережения отраслевого предприятия

Алтухова Д.В. Нові принципи визначення тривалості будівництва при календарному плануванні

Бережна О.О. Концептуальні напрямки удосконалення стратегічного розвитку СКП «Харківзеленбуд» ХМР

Гайденко С.М. Дослідження стану розрахунків населення за житлово-комунальні послуги в Україні

Гармаш А.С., Славута О.І. Актуальні аспекти тарифоутворення у ВКГ

Головчак  Г.В. Організаційна структура державного регулювання ринку житлово-комунальних послуг України

Дріль Н.В.,  Кухтін  К.В. Переваги застосування управління за результатами для підприємств житлово-комунального господарства

Драпеза Я.В. Особливості формування механізму управління реформаційним процесом ЖКГ та критеріїв вибору проектів для проведення реформ

Коротєєва А.С., Величко В.В. Теоретичні аспекти стратегії розвитку комунального підприємства в кризових умовах

Курмаз О.В., Славута О.І. Проблема плинності персоналу в шляховому господарстві та напрями її вирішення

Юр’єва С.Ю., Кухтін К.В. Конкурентне середовище як системний елемент розвитку ринкових відносин в ЖКГ

Лісічкін Є.С. Тарифна децентралізація в сфері централізованого водопостачання та водовідведення – передумова виходу галузі з кризи

Лук’янов В.І., Дядченко В.П. Проблеми організації освітнього процесу на відділенні «Економіки та підприємництва» в Житлово-комунальному коледжі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Матвєєва Н.М.,  Півазян К.С.,  Штана Д.В. Становлення підходів щодо визначення підприємництва

Мозговий  Є.В. Прогнозування рівня кредиторської заборгованості підприємств теплоенергетики

Ольховська М.А., Гребенець К.М.  Особливості ресурсозбереження в сучасних умовах функціонування підприємств

Прасол В.М. Вивезення побутових відходів: досвід Німеччини

Рудаченко  О.О. Особливості формування кризових ситуацій на підприємствах житлово-комунального господарства

Савенко К.С. Економічна безпека споживачів в умовах децентралізації житлово-комунальної сфери

Бабаєв В.М., Димченко О.В. Особливості поняття «доступності» послуг у системі ЖКГ

Салтанова О.С. Проблеми впровадження та діагностика інновацій в будівельній галузі України

Димченко О.В., Прасол В.М. Аналіз системи поводження з побутовими відходами: український досвід

Величко В.В., Стецюра А.С. Готельна індустрія як перспективна галузь економіки

Тараруєв Ю.О., Колодченко Д.В. Методи оцінки фінансового стану підприємств та проблеми їх застосування

Охримович А.С. Система общественного транспорта как один из важнейших показателей регионального развития

Шкурко О.В., Тітяєв В.В. Особливості забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення

Кашпур А.Д., Лук’яниця І.Ю. Підприємства ЖКГ як об’єкт державної промислової політики

Секция 2

Региональная стратегия развития хозяйственного комплекса

Бубенко П.Т., Гусєв В.А. Інституційні вади інноваційного розвитку

David Slavata.  Does the share of housing rental sector predate unemployment?

Кривень О.В. Рекреаційно-туристична сфера в контексті регіональних стратегій розвитку

Бубенко П.Т., Бабенко Ю. О. Житлово-комунальне господарство як складова регіональної економіки

Романко О.П. Інноваційноінвестиційна інфраструктура регіону

Владимирова  М.С., Рижкова  В.О. Вплив реконструкції історичного центру міста як складової будівельної галузі на розвиток регіону

Воліков В.В. Міський транспорт skyway – інноваційний підхід у підвищенні рівня якості життя населення

Железнякова І.Л. Ефективне управління відтворенням житлового фонду

Трушко А.В., Аверкина М.Ф. Інфраструктура інформаційного ринку

Матвєєва Н.М., Жога А.С. Застосування персонал-технології в роботі підприємства

Величко В.В., Гайденко С.М. Стратегія розвитку житлово-комунального господарства як елемент регіональної стратегії

Бурак О.М., Дріль Н.В. Інноваційність стратегій будівельних підприємств

Секция 3

Математическое моделирование экономических процессов на разных уровнях хозяйствования

Красюк Б.В. Аверкина  М.Ф. Корупція та економічний ріст, значення децентралізації

Бубенко П.Т. Панова О. Д. До питання оцінювання диференціації доходів населення

Бурак О.М., Акопян К.С. Оцінка готовності персоналу до стратегічних змін на ПАТ «Трест Житлобуд-1»

Островський І.А. Індексна модель оцінки інвестиційної стратегії підприємств ЖКГ

Єсіна В.О., Рижевська Д.Ю. Мотивація персоналу на основі консолідованої оцінки результатів його діяльності

Єсіна В.О., Склярова І.А. Моделювання управлінських рішень: позитивні та негативні сторони

Костюк В.О. Чинниковий аналіз капіталовіддачі основних засобів

Костюк В.О., Балакірєва А.С., Головко А.С. Використання мультиплікативних моделей для факторного аналізу продуктивності виробничого устаткування

Костюк В.О., Черкова О.В., Муренченко Н.В. Моделювання і факторний аналіз прибутку підприємства

Покуца І.В., Напольських К.О. Використання бінарних logit-регресійних моделей для дослідження проблеми трудової міграції молоді

Федотова Ю.В.  Використання економіко-математичного апарату при оцінці ефективності кластерних структур 

Железнякова І.Л., Кириченко І.С.  Моделювання структури підприємства  як техніко-економічної системи

Железнякова І.Л., Федоренко Д.П. Особливості впровадження технології crm у розвиток підприємств

Славута Е.И., Слухай В.В., Асташенко Е.А. Экономическая целесообразность использования на предприятии аутстаффинга

Секция 4

Экономические процессы и окружающая среда: влияние и взаимодействие

Аверкина М.Ф. Значення раціонального використання ресурсів у забезпеченні стійкого розвитку міст та агломерацій

Матвеєв С.П. Екологічні аспекти інноваційних процесів

Романенко М.О. Оцінка екологічності систем життєзабезпечення об'єктів житлового та комунального господарства

Покуца І.В., Кириченко І.С. Економічна діагностика діяльності будівельних підприємств та їх вплив на навколишнє середовище

Бурак О.М., Удалова Т.В. Інформатизація підгалузей благоустрою

Матвеєв С.П., Коренюк А.С. Глобалізація економіки та охорона навколишнього середовища

Турчина К.В., Бурак О.М. Економіко-екологічні проблеми санітарного очищення міст

Покуца І.В. Кількісні методи оцінки впливу господарських процесів на навколишнє середовище

Dvorkin Sergiy Perspektiven Der Verwendung Komplexer Zahlen In Wirtschaftsökologischen Forschungen

Patrizia Gazzola, Roberta Pezzetti Sustainability And Smart Economy: Towards A Social Inclusive Development Model 

Нечволод М.О., Терлецька А.В. Економічні наслідки процесу глобалізації

Славута О.І., Матвєєва Н.М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення сфери благоустрою населених пунктів України

Бурак  О.М. Альтернативні методи поховання і надання ритуальних послуг

Славута О.І., Григорощук А.О. Переробка осадів стічних вод з метою мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище 

Секция 5

Особенности бизнес-администрирования в условиях изменений среды

Підхомний О.М. Безпекові орієнтири бізнес-адміністрування в кризових умовах господарювання

Ковальов Є.В. Соціально-економічні орієнтири розвитку бізнесу

Варналій З.С. Інституціональні загрози бізнес-адмініструванню в Україні

Таранюк Л.М., Таранюк К.В.  Проблемні аспекти та напрями покращення роботи підприємств житлово-комунальної сфери в умовах змін ринкового середовища

Жихор О.Б. Баранова В.В., Українцева Д.І. Забезпечення стратегічного планування на підприємстах в умовах турбулентної економіки

Демиденко Л.М. Адміністрування податку на нерухомість в Україні

Наконечна Ю.Л. Управління фінансами територіальних громад в умовах децентралізації бюджетної системи в Україні

Яфінович О.Б. Фінансові проблеми формування екологічно збалансованої підприємницької діяльності в Україні

Данилович Т.Б., Гавриляк А.С., Мельник В.М. Формування  університетських підприємницьких площадок технологічних платформ

Маковоз О.С. Безпека у сфері використання платіжних карток

Матвеєв С.П., Гудкова Ю.В. Вплив розвитку економіки на бізнес-адміністрування на підприємствах

Фісуненко П.А., Филимонова П.Р. Особливості бізнес-адміністрування змін внутрішнього середовища організації

Пошивалова О.В., Лень А.В., Данилова В.Є. Аутсорсинг у торгівлі: проблеми та перспективи розвитку

Щуревич О.І. Ліквідність комерційних банків як чинник забезпечення стабільності банківської системи

Шепель А.В., Аверкина М.Ф. Вusiness intelligence як вагома складова інформаційного консалтингу на підприємстві

Владимирова М.С., Зубенко І.В. Особливості управління підприємством в умовах змін зовнішнього середовища

Славута О.І., Волгіна Н.О. Трансформація hr-адміністрування в умовах сучасності

Попенко О.В., Волгіна Н.О. Іміджбілдінг як основа успішного функціонування підприємства в ринкових умовах

Кущ А.В., Волгіна Н.О. Реінжиніринг як антикризовий інструмент управління підприємством в умовах турбулентної економіки

Волгина Н.А., Асташенко Е.А., Слухай В.В. Аспекты бизнес-администрирования в условиях изменения внешней среды

Юр’єва С.Ю. Використання бізнес – адміністрування в системі антикризового управління будівельною галуззю

Секция 6

Предпринимательство и государственно-частное партнерство

Димченко О.В., Панова О.Д., Славута О.І.  Проблемні аспекти ефективності проектів державно-приватного партнерства

Манакова Н.О, Макогон Н.В. Digital literacy як підґрунтя успішності e-government

Островський І.А. Методологічні аспекти аналізу публічно-приватного партнерства

Grynenko V. Public and private partnership on the land market of cities: prospects of superficies implementation

Славута О.І., Лєпьошкіна А.Є. Сервеінг як перспективний вид підприємницької діяльності в сфері утримання житлової нерухомості

Матвєєва Н.М., Попенко О.В., Кущ А.В. Формування франчайзингової бізнес – моделі в сучасних ринкових умовах України

Тітяєв В.В., Шкурко О.В. Інфраструктурне забезпечення малого підприємництва на регіональному рівні

Славута О.І. Стратегічні аспекти розвитку малого бізнесу в сучасних умовах

Бібік Н.В., Понуровський О.І. Основні тенденції розвитку корпоративної соціальної відповідальності у 2017 році в Україні

Коюда О.П., Костюк В.О. Перепони щодо розвитку державно-приватного партнерства в Україні

Вороніна О.С. Місія приватного бізнесу в житлово-комунальному господарстві

Пошивалова О.В., Гарькавий М.Г. Економічний аналіз транспортного підприємства

Славута О.І. Стан та перспективи реалізації проектів ДПП в Україні

Вороніна О.С., Литвинова Ю.С. Ризики залучення інвестицій в житлово-комунальне господарство при використанні державно-приватного партнерства

Смоленніков Д.О., Бондар А.В. Міжсекторне партнерство в контексті реалізації еколого-орієнтованих проектів

Троян В.І. Умови впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах

В сборнике опубликованы материалы ІІІ международной научно-практической интернет-конференции «БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ», которая проходила с 01 февраля по 28 февраля 2017 года в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. М. Бекетова. Рассматривались вопросы и осуществлялась разработка рекомендаций по решению проблем повышения эффективности деятельности предприятий в условиях турбулентной экономики.

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1

Управление региональным развитием

Димченко О.В., Рудаченко О.О. Реформування житлово-комунального господарства в контексті демонополізації

Железнякова І.Л. Управління експлуатацією житлового фонду: досвід та проблеми української практики

Торкатюк В.И., Шутенко Л.Н., Стадник Г.В., Соболева А.Г., Соколов Д.В., Бутник Д.В. Проблемы диверсификации в турбулентной экономике регионального развития предприятий

Коюда О.П. Теоретичні підходи до формування інноваційних систем на регіональному рівні

Покуца І.В., Напольских К.О. Використання logit-регресійної моделі при досліджені проблеми міграції працездатної молоді

Понуровський О.І. Переваги впровадження корпоративної соціальної відповідальності в Україні

Величко В.В. Основні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності регіонів

Прушківська Е.В., Черномаз К.Г. Організаційно-економічний механізм формування аграрного ринку

Соболєва Г.Г., Бородіна Є.О. Стратегія регіонального розвитку

Секция 2

Особенности бизнес-администрирования на предприятиях
(различных форм собственности)

Бабаев В.Н., Дымченко Е.В., Торкатюк В.И. Юрьева С.Ю., СветличнаяТ.И., Бутник Д.В., Склярова И.А. Выживание строительных предприятий в кризисных условиях турбулентной экономики на основе использования стратегии диверсификации

 Бурак О.М. Зміни середовища функціонування у сфері благоустрою 

Овецька О.В. Концепція управління змінами при реорганізації діяльності ПАТ«Нафтогаз України»

Постернак И.М., Постернак С.А. Особенности развития "КНТК ГЭРек" Одессы в изменяющейся среде хозяйствования

Світлична Т.І. Управління  ризиками та бізнес-адміністрування 

Сизова А.С. Методи оцінки фінансової стійкості комерційних банків 

Юр’єва С.Ю., Симиненко О. Особливості бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки

Соловйов А.В., Торкатюк В.И., Жихор Е.Б., Соболева А.Г., Юрьева С.Ю. Пан Н.П., Якунин А.В. Вероятные и детерминированные параметры бизнес-администрирования в жилищно-комунальных отраслях

Секция 3

Правовое регулирование хозяйственной деятельности

Славута О.І. Законодавчі аспекти розв’язання проблеми розміщення внутрішньо переміщених осіб

Волгіна Н.О., Кононенко О.Ю. Дослідження концептуальних засад розвитку вітчизняних систем централізованого теплопостачання

Шемігон О.І. Поступальні тенденції лібералізації державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності

Рудич А.С., Кравченко І.Ю. Нормативно-правове забезпечення орендних операцій діяльності

Секция 4

Менеджмент, маркетинг, логистика

Patrizia GazzolaCSR and resilience in the turbulent times

Соболєва Г.Г., Бездітко О.С. Управління ризиком на підприємстві

Матвєєва Н.М., Штана Д. Управління підприємницвом

Владимирова М.С., Маньковская Ю.О. Дослідження ринку консалтингових послуг в Україні

Тітяєв В.В., Моря А.О. Деякі аспекти впровадження системи KPI в управлінні результативністю персоналу на підприємстві

Волгіна Н.О., Слободенюк О.В. Стратегічний розвиток підприємств будівельної галузі в умовах динамічного середовища через призму управління

Островський І.А. Теоретичні аспекти оцінки ризиків проектів публічно-приватного партнерства

Троян В.І. Організаційно-економічні засади впровадження та управління корпоративною соціальною відповідальністю на підприємствах будівельної галузі

Владимирова М.С., Калушка І.В. Коучинг як елемент управління персоналом

Волгіна Н.О. Удосконалення діяльності як фактор забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств у динамічному середовищі

Кайданник О.Б. Управління дебіторською заборгованістю житлово-комунальних підприємств

Мостіпака О.В. Турбулентність ринкової економіки

Малик О.В., Хачатрян А.А. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств в ринкових умовах господарювання

Мірошниченко М.С. Реорганізація та реструктуризація банківських установ  в сучасних умовах

Бібік Н.В. Алгоритм встановлення діалогу зі стейкхолдерами як основа успішної реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідальності компанії

Уткіна Г.А. Роль і місце інтелектуального потенціалу підприємства в формування інноваційного потенціалу

Колодійчук А.В. Характеристика SMART-моделі організації діяльності Львівського ІТ-кластеру

Юр’єва С.Ю., Пільгуй А. Особливості формування конкурентної стратегії будівельних підприємств в умовах підвищення турбуленності зовнішнього середовища

Дячек В.В., Вагіна Ю.Ю. Термінальні перевезення у прямих каналах збуту на прикладі мережі супермаркетів АТБ

Картава М.Ю., Мозгова Г.В. Зростання мобільного трафіку, як одна з основних тенденцій вітчизняного ринку електронної комерції

Гуржій Н.М., Мамич А. Бізнес-планування та економічна стабільність підприємства електронної комерції

Жарик Є.А. Управління лідерськими  компетенціями  керівника

Маркіна І.А., Почаєвець Н.М. Особливості системи ризик-менеджменту вітчизняних підприємств

Єсіна В.О., Рижевська Д.Ю. Впровадження мотивуючих заходів у діяльність управлінського персоналу комунального підприємства

Дріль Н.В., Слухай В.В. Дослідження доступності Smart-житла

Мясников В.О. Адаптивне управління як передумова інноваційного розвитку підприємств машинобудування

Дріль Н.В., Михайлова К.В. Концепція створення розумного міста

Секция 5

Экономика и финансы

Гайденко С.М., Аксененко Ю.В., Гречкосій С.О. Турбулентний підхід в методології економічного аналізу

Чешук В.О., Полінкевич О.М. Значення конкурентоспроможного потенціалу підприємства в новій економіці

Васюник Т.І. Іноземні інвестиції як джерело відтворення основного капіталу

Вороніна О.С. Фактори впливу на вартість і доступність житлової нерухомості 

Макаренко О.І., Грінченко А.Ю. Перспективи розвитку електронних грошей в Україні

Костюк В.О., Юхно І.Є., Руденко А.О. Економіко-статистична модель для факторного аналізу продуктивності праці

Кухтін К.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства

Лук’янов В.І., Дядченко В.П. Деякі аспекти взаємодії освіти та ринку праці в умовах турбулентної економіки

Кухтін К.В. Персонал підприємства: шляхи підвищення результативності

Макаренко О.І., Григор’єва О.М. Становлення та розвиток грошового ринку в Україні

Матвєєва Н.М., Півазян С.К. Деякі аспекти технології підприємництва

Мозговий Є.В. Дослідження фінансового стану підприємств теплопостачання Харківської області

Світлична В.Ю. Кадрова безпека підприємства: визначення сутності та організаційних засад побудови

Димченко О.В., Тараруєв Ю.О. Особливості аналізу рентабельності  підприємств житлово-комунального господарства

Димченко О.В., Павлова О.Ю. Удосконалення механізмів ресурсозбереження на підприємствах комунальної теплоенергетики

Прасол В.М. Кваліфікований персонал як запорука якості житлово-комунальних послуг

Славута Е.И., Слухай В.В., Асташенко Е.А. Использование аутстаффинга для снижения затрат предприятия

Соколов Д.В. Система управління інноваційним розвитком

Гернего Ю.О. Фінансові механізми трансформації інноваційного суспільства

Соболєва Г.Г., Іванова Ю.Г. Завдання та моделі аналізу фінансового стану підприємства

Костюк В.О., Ніжник Є.С. Моделювання і факторний аналіз рівня дохідності рухомого складу міськелектротранспорту

Гайденко С.М. Напрями забезпечення розвитку підприємств житлово-комунального господарства в турбулентних умовах

В сборнике напечатаны материалы IІ Международной научно-практической конференции «Экономические проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе», которая проходила с 20  по 22 октября 2010 года в Харьковском национальной академии городского хозяйства. Рассматривались вопросы применения подходов, механизмов и инструментария в решении проблем и определении перспектив развития жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе.

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1

Проблемы, состояние и перспективы развития предприятий жилищно-коммунального хозяйства и строительства

Таукешева Т.Д. Аспекты управління підприємствами житлово-комунальної сфери: комплексний підхід

Юр'єва Т.П., Юр'єва С.Ю., Склярук Н.І. Про деякі аспекти реформування ЖКГ

Сьомкіна Т.В., Перькова О.О. Особливості житлово-комунальних послуг як змішаного суспільного блага

Момот Т.В., Яковлев О.А. Комунальна білінгова система як базовий інструмент служби "єдиного замовника" мегаполісу

Рой В.Ф., Поліщук О.Ю. Техніко-економічні проблеми розвитку систем освітлення в ЖКГ

Димченко О.В., Димченко В.В. Процес реформування ЖКГ: ознаки й завдання

Островський І.А., Шекшуєв О.А., Швець О.М. Про деякі інституціональні аспекти реформування житлово-комунального комплексу України

Волгіна Н.О. Реформування підприємств ЖКГ як складова підвищення ефективності їх господарювання

Матвєєва Н.М., Славута О.І. Демополізація ЖКГ - найважливіший елемент реформи галузі

Княжеченко В.В., Славута О.І. Реформування житлового господарства: деякі питання прискорення формування ОСББ

Юр'єва Т.П., Юдіна Д.В. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств житлово-комунального комплексу

Димченко О.В., Ільяшенко Ю.Г. Системний підхід до формування механізму інвестування галузі ЖКГ в контексті оптимізації руху грошових потоків

Сіпко О.О. Тарифна політика у житлово-комунальному господарстві

Дымченко Е.В. Смысловая нагрузка понятия "доступности" применительно к сфере ЖКХ

Гайденко С.М. Сучасні аспекти фінансової стабілізації діяльності підприємств житлово-комунального господарства

Юрко В.Є. Проблемні питання економічної складової підприємств житлово-комунального господарства

Юрченко І.А. Стан та основні тенденції формування й інкасації заборгованості споживачів на підприємствах комунальної теплоенергетики України

Княжеченко В.В.,  Ступецкая Е.Л. ЖКХ: пути сокращения задолженности населения перед предприятиями отрасли

Абєлєшов В.І. Перспективи впровадження ефективних енергозберігаючих заходів у житлово-комунальному господарстві

Юр'єва Т.П., Щелкунова В.А. Фінансовий лізинг, як форма фінансування відтворення основних фондів: його переваги та недоліки

Власенко К.В., Покуца І.В. Сучасні процеси у системі управління житловим господарством України: проблеми та перспективи

Баландина И.С. Подходы к формированию механизмов стимулирования эффективного использования ресурсов при эксплуатации жилых зданий

Устінов Д.О. Трансформація механізму державного управління процесами становлення та розвитку ЖКГ України

Рябченко А.С., Геращенко С.М., Покуца І.В. Когенерація як перспективний напрям енергозбереження в житлово-комунальному господарстві

Бабаєвська О.Б. Роль стратегічного планування діяльності на підприємствах житлово-комунального господарства в контексті розвитку міст

Бережна А.О., Славута О.І. Збалансування інтересів учасників на ринку житлово-комунальних послуг

Вавричук О.С. Державно-приватне партнерство як механізм фінансування житлово-комунального господарства

Бобух А.О., Ковальов Д.О. До питання підвищення економічної ефективності системи централізованого теплопостачання при розробці автоматичних систем керування параметрами технологічних процесів

Телятник С.В. Проблеми та перспективи розвитку галузі МЕТ України

Далека В.Ф., Сосипатров А.М. Перспективы развития и реформирования городского электрического транспорта

Дворкін С.В., Телятник С.В. Про напрями реформування галузі МЕТ на рівні регіону

Юр'єва Т.П., Далека М.В. Оцінка якості транспортних послуг за допомогою методу "якісних циклів"

Величко В.В. Сучасні підходи до формування моделі функціонування підприємств транспортної інфраструктури міста

Водка Н.В., Дворкін С.В., Телятник С.В. Міжнародні перспективи розвитку МЕТ

Есина В.А., Важеха Ю.А. Проблемы и перспективы развития КП "Харьковский метрополитен"

Юр'єва Т.П., Щелкунова В.А. Зношення та відтворення основних фондів, види та особливості відтворення основних фондів міського електричного транспорту

Лук'яненко Г.С. Формування і розподіл валового та чистого доходу та прибутку на підприємствах міського електричного транспорту

Базарна О.Є., Юр'єва Т.П. Проблема енергозбереження на підприємствах міського електричного транспорту

Исаханян К.Е. Сравнительная характеристика реконструкции аэропортов в городах, принимающих Евро-2012

Юр'єва Т.П., Далека М.В. Обстеження пасажиропотоків як необхідна умова забезпечення ефективного функціонування міського електричного транспорту

Романенко А.С. Підготовка елементів транспортної системи Харкова до Євро-2012

Курипта А.В. Развитие веб-сайта, как фактор повышения имиджа предприятия КП ПТП "Вода"

Прокопенко О.О. Аналіз фінансування стану водопровідно-каналізаційного підприємства на прикладі КП "Водоканал" СМТ Нової Водолаги Харківської області та шляхи його підвищення

Дегтярева Т.С. Состояние и перспективы развития водопроводно-канализационного хозяйства Донецкого региона на примере коммунального предприятия "Компания "Вода Донбаса""

Юр'єва Т.П., Тюріна В.М., Водка Н.В. Основні аспекти реструктуризації підприємств водопостачання

Покуца І.В. Управління відтворенням основних фондів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

Волгіна Н.О. Реструктуризація як інструмент залучення приватного капіталу в діяльність підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ)

Волкова М.В., Гнатенко М.К. Публічний договір з абонентами як норма права

Бурак О.М., Ворона М.В. Шляхи вирішення проблем підприємств тепло-енергетичного комплексу України за рахунок розробки власних родовищ газу

Сидоренко Ю.В., Дворкін С.В. Економіко-правова природа контрактних відносин: загальні характеристики та аспект ЖКГ

Матвєєва Н.М., Славута О.І. Запобігання негативних наслідків діяльності підприємств-природних монополістів

Зиньковская А.И. Особенности формирования цены на продукцию строительства

Курмаз Е.В., Славута Е.И. Некоторые аспекты использования общественных работ на предприятиях городского благоустройства

Секция 2

Региональная стратегия развития хозяйственного комплекса

Мозенков О.В. Парадигма обеспечения качества услуг жилищно-коммунального хозяйства городов Украины

Голиков А.П. Внешнеэкономическая составляющая в стратегии регионального развития Харьковской области

David Slavata. Development of housing prices in Ostrava in the years 2004 - 2008

Димченко О.В., Козир О.Ф. Конценція регіонального розвитку: стратегічне планування на засадах програмно-цільового підходу

Петкова Л.О. Регіональна стратегія як інструмент активізації посткризового економічного розвитку

Родченко В.Б., Серегина Д.А. Цели развития тысячелетия в контексте формирования стратегии развития Харьковского региона

Овсій О.Д. Дольове фінансування будівельних і ремонтних робіт по відновленню багатоквартирних будинків житлового фонду міста

Patricia Mooney Nickel, Olena Dymchenko, Olena Panjva. Public service delivery in Ukraine: current issues and perspectives

Плотницька С.І. Модернізація регіонального розвитку

Olena Dymchenko, Olena Panova. The key issues of housing and public utilities economy reform in terms of financial and economic crisis

Оболенцева Л.В. Кластеризація як напрям розвитку національної економіки: проблеми та перспективи

Глеверя Є.М. Стратегічний план відновлення житлового фонду регіону: організаційно-економічний аспект

Кондратенко Н.О. Розробка моделі державного регулювання ресурсозберігаючої політики

Гнатенко М.К. Регулювання інноваційних процесів на рівні регіонів

Гончаренко Н.І., Ханова О.В. Використання математичних методів дослідження транскордонного співробітництва

Поколодная М.М. Туризм как фактор регионального развития

Нохріна Л.А., Висоцька Г.В., Аніщенко О.В. Потенціал санаторно-курортного комплексу регіону

Прохорова М.С. Гармонізація управління рекреаційним комплексом регіону

Гайденко С.М. Вплив регіональної політики на розвиток господарського комплексу

Косяк А.П. Індикативне планування реалізації механізму відновлення житлового фонду на регіональному рівні

Михопаркіна О.Ю. Альтернативна енергія як складова регіональної стратегії розвитку господарського комплексу

Шевчук В.В. Особливості ефективного управління житлово-комунальним господарством

Піскарьова М.В. Наукові пропозиції щодо підвищення ефективності цільових програм регіонального розвитку

Парасюк О.О. Пропозиції щодо формування системи регулювання інформаційних потоків між державними органами і суб'єктами малого бізнесу в сфері послуг регіону

Шуба М.В. Комплексний розвиток господарства регіону як засіб підвищення його конкурентоспроможності

Прасол В.М. Кадрове забезпечення реформування житлово-комунального господарства

Нохрина Л.А., Высоцкая Г.В., Синько О.А. Стратегии управления имуществом санаторно-курортного комплекса

Секция 3

Инновационно-инвестиционній потенциал хозяйственного комплекса

Антошин В.Л., Бубенко П.Т., Уберман В.І. Стратегічний крок до підвищення ефективності роботи системи дощової каналізації м. Чернігова

Булыга С.Ю., Гусев В.А. Инновационный потенциал Харьковской области и некоторые возможности его использования

Кныш С.Ю., Строков Е.М. Подход к оценке условий и возможностей роста инновационного потенциала и инновационной активности предприятий ЖКХ

Владимирова М.С. Инновационный фактор в развитии ЖКХ

Глухарєв С.М., Бубенко О.П. Пріорітетні напрямки інноваційної стратегії регіону

Світлична В.Ю. Розробка основних напрямків інноваційної політики розвитку житлово-комунальних підприємств України

Скоков Б.Г., Мисюров А.В. Обновление основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве

Егорова О.Ю. Егорова Ю.В. Макроструктурные тенденции инновационно-инвестиционного развития экономики Украины

Леонов Я.В., Конопліна О.О. Регуляторна функція тарифів в системі комунальних підприємств

Дерманська Л.В. Роль інновацій в забезпеченні конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємств України

Волгіна Н.О. Ключові аспекти забезпечення інноваційної привабливості житлово-комунального господарства

Иванова И.И. Современные условия стимулирования механизмов трансфера научно-технической деятельности

Коваленко Е.С. Моделі оцінки та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства

Дорохов Д.І. Важливість планування ризиків малими інноваційними підприємствами

Куцын В.П. Влияние налоговой политики на объемы финансирования предприятий ЖКХ

Телятник С.В. Формування підходів до інноваційного розвитку підприємств водопостачання

Штефан С.И., Герус О.Ю. Формирование благоприятного инвестиционного климата в Украине

Кононенко О.О. Сучасні тенденції регіональної інноваційної політики

Дриль Н.В. Инноваций в повышении эффективности функционирования строительного комплекса

Славута О.І., Матвєєва Н.М. Водка Н.В. Інвестиційна складова як джерело модернізації підприємств теплопостачання

Секция 4

Математическое моделирование экономических процессов на различных уровнях хозяйствования

Клебанова Т.С., Трунова Т.Н., Смирнова А.Ю. Алгоритм дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития

Нікіфорова О.В. Оцінка нерівномірності розвитку в системі регіональних ринків праці України на основі панельних даних

Ястребова А.С. Модели прогнозирования развития налоговых систем

Захарова О.В. Диверсификация и интеграция макрорегиональных систем: анализ синергетических эффектов

Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С. Модели пространственной кластеризации социально-экономического развития регионов

Степуріна С.О. Використання методу нечіткого прогнозування для прийняття управлінських санаційних рішень

Сергієнко О.А. Моделювання міграційних процесів розвитку регіональних систем

Клебанова Т.С., Мізік Ю.І. До питання використання методу аналізу ієрархій для вибору домінантних загроз розвитку кризових ситуацій на житлово-комунальних підприємствах

Кравцова А.Ю. Економіко-математичне моделювання розвитку підприємства

Пазинич В.А., Юдин А.Ю. Инструменты управления коммунальным хозяйством города

Костюк В.О. О методике поэтапного аналитического моделирования и факторного анализа прибыли гостиничного хозяйства

Хайлук С.О. Застосування методу бутстрапыювання в непараметричних граничних моделях

Гайденко С.М. Економіко-математичне моделювання як спосіб господарської діяльності

Дворкін С.В. Оцінювання рівня трансакційних витрат на основі побудови системи нечіткого висновку

Гриненко В.В. Динамічне моделювання механізму регулювання процесів містобудівельної діяльності органів місцевого самоврядування України

Немцева В.В., Дворкин С.В. Расчет вариантов решения задачи управления величиной основных фондов (с помощью обратных вычислений)

Кравцова Л.В. Моделювання процесу управління технічним переозброєнням підприємств житлово-комунального господарства

Мілов О.В., Хоменко М.І. Реформування енергоринку як передумова енергоощадної економіки України

Жураковська А.В. Підходи до розрахунку обсягів тіньового госектора в економіці регіону

Тимошенко Ю.Г. Моделі оцінки ринку інтелектуальної власності

Петрова Н.Б. Роль конвергенції прикордонних територій в успішному транскордонному співробітництві

Яценко В.В. Формування системи електронного збуту підприємств-виробників в умовах використання інформаційних технологій

Панасенко О.В. Напрямки вдосконалення моделювання загрози банкрутства

Яценко Р.Н., Фастивец В.Т. Модели оценки прибыльности и ценности клиента

Новак С.М. Методи ідентифікації валютних режимів: сучасний стан та тенденції

Телятник С.В., Водка Н.В., Дворкін С.В. Використання методики багатовимірного статистичного аналізу для позиціонування міста у загальнодержавній системі МЕТ

Славута О.І., Княжеченко В.В. Модели оцінки економічної доцільності застосування на підприємствах ЖКГ диференційованих тарифів на електроенергію

Світлична Т.І. Організаційні аспекти застосування методів матричного моделювання в оцінці економічного ризику діяльності підприємств

Секция 5

Экономические процессы и окружающая среда: влияние и взаимодействие

Агаджанов Г.К., Цыва А.Н. Инновационные направления перспективного развития предприятий ВКХ

Василенко С.Л., Кашпур А.Д. Методология ценообразования на питьевую воду

Шевченко Э.Ю. Актуальность повышения индикаторов качества работы предприятий водоотведения

Панасенко О.О., Колотило В.Д., Титяев В.И. Технико-экономические и экологические аспекты управления качеством водоснабжения

Шапка О.В., Тітяєв В.І., Гетало Н.С. Особливості оцінки енергоефективності в житлово-комунальному господарстві

Бурак О.М. Використання зелених насаджень для підтримки еколого-економічного балансу в місті

Мочаліна З.М., Скоков Б.Г. Аналітична оцінка як система підтримки прийняття управлінських рішень

Тютюнникова С.В., Симкина Н.В. Роль семьи в формировании эколого-экономических изменений в современных условиях

Тараник О.М., Біляєва Г.В. Техніко-економічна характеристика сучасного стану основних фондів ЖКГ

Дворкин С.В. Взаимодействие экономической системы и окружающей среды: кибернетический подход

Пурденко О.А. Оподаткування електроенергетики та енергетичні податки

Одаренко Т.Є. Проблеми житлово-комунального господарства і екологічна безпека регіонів України

Бурак О.М., Баркалова І.І. Еколого-економічні аспекти функціонування газонів у великому місті

Жемеренко О.В. Энергосбережение в коммунальном секторе

Донець І.І. Бурак О.М. Шляхи застосування концепції ландшафтної поляризації для забезпечення сталого розвитку міст

Титяев В.В. Экономика жилищных организаций и экология среды обитания населения

John Muwema, I. Pokutsa. Economy of Zambia

Славута Е.И., Звягина В.В. Перспективы и проблемы развития альтернативной энергетики в Украине

Телятник С.В. Основні проблеми комплексної утилізації твердих побутових відходів на рівні регіону

Титяев В.И., Волосник Д.Т. Стратегические мероприятия по экологической безопасности на предприятиях водоотведения

Трофимчук И.С., Дворкин С.В. Экономические перспективы использования альтернативных источников водоснабжения

Удовикова М.С. Взаимосвязь внешнего городского освещения и экологического состояния города

Чернова Т.Н., Бурак Е.Н. Обеспечение технико-экологической безопасности деятельности предприятий газоснабжения

Шкурко О.В. Причины инвестиционной непривлекательности жилищно-коммунального сектора экономики

Волосник Д.Т. Шляхи ресурсозбереження у системі комунального водопостачання та водовідведення на регіональному рівні

Гончарова З.В. Формування механізму оптимальніх взаємовідносин у сфері житлово-комунального господарства

Гайденко С.М. Взаємодія державного та комерційного сектора в підтримці екологічного балансу

Гончарова К.А. Проблемы качества питьевой воды в Украине

Покуца І.В. Економічні процеси відтворення на підприємствах ВКГ та їх взаємодія з навколишнім середовищем

ІІ Бизнес-администрирования в условиях турбулентной экономики

В сборнике опубликованы материалы ІІ международной научно-практической интернет-конференции «БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ», которая проходила с 01 февраля по 28 февраля 2016 года в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. М. Бекетова. Рассматривались вопросы и осуществлялась разработка рекомендаций по решению проблем повышения эффективности деятельности предприятий в условиях турбулентной экономики.

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1

Управление региональным развитием

Таукешева Т.Д. Здобутки бюджетної децентралізації на прикладі бюджету міста Харкова

Матвєєва Н.М. Вдосконалення процедури тарифного регулювання: публічність, регіональні особливості, механізми корегування

Светличная Т.И., Калушка И.В. Состояние строительной отрасли в Украине

Величко В.В., Єнікєєв Ю. Р., Молчанов Д.В. Інвестиційна привабливість в управлінні розвитком регіону

Гайденко С.М. Механізм реалізації стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства

Светличная Т.И., Рыжкова В.А., Колодченко Д.В. Экономическая целесообразность реконструкции исторического центра города

Славута О.І. Модернізація будівельних стандартів в контексті євроінтеграції

Панова О.Д., Бездітко О.С. Креативність як нова парадигма розвитку міст в глобальному просторі

Светличная Т.И., Маньковская Ю.А. Проблемы строительной отрасли в Харьковском регионе

Юр’єва С.Ю., Пільгуй А.С. Будівельна галузь в умовах нестабільної економіки

Торкатюк В.И., Барановский А.В., Соколов Д.В., Канджо М.А., Парамонова О.В., Дриль Н.В., Кулик В.А., Шутенко А.Л., Мельник О.Ю., Бутник Ю.Ю., Бутник С.В. Оценка конкурентоспособности фирмы по показателям научно-исследовательского и производственного потенциала на региональном уровне

Прасол В.М. Необхідність формування відповідального і ефективного власника багатоквартирного будинку, створення розвинутого конкурентного середовища на ринку послуг з управління багатоквартирними будинками

Вороніна О.С., Кулєшова К.С. Інновації – найважливіший фактор сталого економічного зростання

Секция 2

Особенности бизнес-администрирования на предприятиях
(различных форм собственности)

Гайденко С.М., Телятник С.В. Space-аналіз стратегічних перспектив підприємства

Piero Mella, Patrizia Gazzola. As the turbulent environment in periods of accelerated dynamics modifies structures and functions of viable firms

Бурак О.М. Турбулентність середовища функціонування підприємств благоустрою

Жихор О.Б., Слава С.С., Алмашій Я.І., Когут Л.І. Особливості бізнес-адміністрування в умовах невизначеності

Понуровський О.І. Корпоративна соціальна відповідальність як форма ведення бізнесу: основні форми, проблеми та перспективи впровадження

Телятник С.В., Гайденко С.М., Матвєєва Н.М. Поняття конкурентоспроможності підприємства та особливості її оцінки

Владимирова М.С. Бізнес-процеси як основа ефективного управління підприємством

Волгіна Н.О. Управління основними бізнес-процесами будівельних підприємств в умовах турбулентної економіки

Юр’єва С.Ю., Селезньова В.О. Стратегічні рішення проблем на підприємстві теплопостачання у контексті бізнес-адміністрування

Торкатюк В.И., Коненко В.В., Пан Н.П., Воронина О.С., Русланова Н.Г., Штерн Г.Ю., Вышетравская А.С., Малей О.В. Основные направления и особенности классификации и исследования параметров потоков информации в системах управления бизнес-администрирования жилищно-коммунальными комплексами

Секция 3

Правовое регулирование хозяйственной деятельности

Бабаев В.Н., Дымченко Е.В., Торкатюк В.И., Шутенко Л.Н., Стадник Г.В., Якунин А.В., Бутник Д.В., КухтинЕ.В., Рябовол Н.Н. Основные задачи и направления оказания партнерской поддержки государства в развитии жилищного фонда городов Украины

Бабаев В.Н., Дымченко Е.В., Торкатюк В.И., Шутенко Л.Н., Стадник Г.В., Якунин А.В., Бутник Д.В., Кухтин Е.В. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельностью в Украине

Дріль Н.В., Ольховська М.А. Інвестування житлового будівництва в умовах турбулентної економіки

Секция 4

Менеджмент, маркетинг, логистика

Юр’єва С.Ю., Боряк Г.В. Застосування стратегічного управління при розробці концепції розвитку

Величко В.В. Логістичний менеджмент в бізнес-адмініструванні підприємства

Юр'єва С.Ю., Єфименко Д.О. Сучасні підходи в управлінні інвестиційними проектами в умовах турбулентної економіки

Соболєва Г.Г. Стратегічне управління регіональним соціально-економічним розвитком

Юр’єва С.Ю., Симиненко О.І. Особливості маркетингової діяльності будівельних підприємств в умовах турбулентної економіки

Панова О.Д., Полонська І.В. Мотивація праці персоналу в сучасних умовах господарювання

Юрьева С.Ю., Мельник А.П. Повышение эффективности работы предприятий ЖКХ с помощью услуги аутстаффинга

Владимирова М.С., Нефьодова Т.В. Стратегія підсилення конкурентних переваг підприємства в умовах кризи

Соболєва Г.Г., Зубенко І.В. Реклама у сучасній концепції маркетингової діяльності

Секция 5

Экономика и финансы

Тараруєв Ю.О., Ішарченко К.О. Використання грошових потоків підприємства для визначення ефективності його діяльності

Кайданник О.Б. Ризик-контролінг в проектах державно-приватного партнерства

Величко В.В., Коротеєва Г.С., Стецюра А.С. Сталий розвиток як характеристика ефективності бізнес-адміністрування підприємства

Костюк В.О. Моделювання і індексний факторний аналіз рівня доходу водопровідно-каналізаційних підприємств

Вороніна О.С. Методика ціноутворення в будівництві

Єсіна В.О., Шевчук В.В. Ефективний розвиток житлово-комунальних підприємств

Юр’єва С.Ю., Кононова В.В. Удосконалення управління КП «Харківські теплові мережі» за допомогою стратегії управління знаннями

Вороніна О.С., Жура М.І. Діагностика виробничого потенціалу будівельного підприємства

Покуца І.В. Економіко-математична модель оптимізації фінансових коштів підприємства ВКГ

Рудаченко О.О. Дебіторська заборгованість як одна із загроз кризового стану підприємств житлово-комунального господарства

Волгіна Н.О., Карпенко Д.В. Управління ризиками будівельної галузі в умовах турбулентної економіки

Телятник С.В. Дослідження техніко-економічних показників функціонування підприємств теплопостачання

Сидоренко Ю.В. Теоретичні й прикладні основи впровадження елементів енергозбереження на підприємствах житлового господарства

Тітяєв В.В., Шептуха О.М. Актуальні проблеми фінансування житлово-комунального господарства

Хусаинов Р.В. Влияние глобализации на конкурентоспособность высшего учебного заведения

Димченко О.В., Мозговий Є.В. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств ЖКГ шляхом впровадження стимулюючого тарифного регулювання

Торкатюк В.І., Яковлев Є.А., Світлична Т.І., Кучма А.Ю., Куринко Л.В., Леуненко О.В., Соболева Г.Г., Кравцова Л.В., Шумаков Ф.Т. Визначення економічної ефективності житлово-комунальних розробок з використанням експертних методів

Шкурко О.В. Питання щодо індексації житлово-комунальних тарифів

В сборнике напечатаны материалы IV Международной научно-практической конференции «Экономические проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе», которая проходила с 26 мая по 28 мая 2015 года в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Рассматривались вопросы и осуществлялась разработка рекомендаций по решению экономических проблем и развития жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе.

 

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1

Проблемы, состояние и перспективы развития предприятий жилищно-коммунального хозяйства и строительства

Бабаєв В.М. Якісний розвиток системи ЖКГ: системний підхід

Бабаєв В.М., Торкатюк В.І., Яковлєв Є.А. Управління витратами житлово-комунального комплексу як з одних напрямів підвищення ефективності його функціонування

Стадник Г.В. Формування ефективного власника житла у контексті збереження житлового фонду країни

Олійник Н.І. Сучасний стан та перспективи управління багатоквартирним житловим фондом

Алєксєєв І.В. Проблеми функціонування ситеми управління житловим фондом

Прохорова Є.В. Управління процесом упровадження стратегічних змін на підприємствах житлово-комунального господарства

Сухонос М.К. Особливості управління якості на підприємствах ЖКГ

Димченко О.В. Особливості інноваційного потенціалу підприємств ЖКГ

Димченко О.В., Шаповаленко Д.О., Свиридова І.О. Монополізм в ЖКГ: особливості функціонування

Димченко О.В., Торкатюк В.І., Шутенко Л.М., Стадник Г.В. Обґрунтування концептуального підходу до управління розвитком житлово-комунального комплексу

Кайданнік О.Б. Димченко О.В. Методи оцінки інвестиційної привабливості комунальних підприємств контексті державно-приватного партнерства

Золочевська А.В., Димченко О.В. Проблеми залучення інвестицій у сферу ЖКГ та сучасна тарифна політика енергетичних підприємств

Жихор О.Б., Українцева Д.І. Проблема формування ефективної інноваційної політики розвитку регіонів

Староконь Т.В., Жихор О.Б. Оборотний капітал підприємства: теоретичні основи аналізу і структура

Українцева Д.І. Жихор О.Б. Шляхи підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств

Телятник С.В., Гайденко С.М., Княжеченко В.В. Дослідження техніко-економічних показників функціонування підприємств міського електричного транспорту

Торкатюк В.И., Кухтин Е.В., Парамонова О.В. Вышетравская А.С., Кулик В.Т. Повышение конкурентоспособности жилищно-комунальных комплексов в современных экономических условиях

Торкатюк В.І., Мотот Т.В., Грицаненко М.В., Вороновська Л.П., Клунько Н.С., Александрова О.Ю. Організаційно-економічний механізм забезпечення довгострокової економічної стійкості підприємств житлово-комунального комплексу

Торкатюк В.И., Олейникова Н.А., Мураев Е.В., Игнатова Н.И., Бутенко Т.Е. Теоретические аспекты управления инновационной деятельностью современных предприятий жилищно-коммунального комплекса

Торкатюк В.И., Пан Н.П., Дриль Н.В., Железнякова И.Л., Прыжкова О.Ю. Методические основы оценки эффективности управления жилищно-коммунальным комплексом

Торкатюк В.І. Світлична Т.І. Русланова Н.Г. Сосонна В.В., Бутнік Ю.Ю. Синельник Л.В. Базові засади стратегічного аналізу інвестиційної стратегії житлово-комунального комплексу

Торкатюк В.И. Черкасов А.Е. Рябев А.А. Бораковский А.В. Анализ факторов и условий эффективности инновационной стратегии развития жилищно-коммунальных комплексов

Торкатюк В.І. Шило А.С. Бутник Д.В. Діагностування виробничого потенціалу житлово-комунального комплексу

Торкатюк В.І. Шумаков Ф.Т. Вайнберг О.І. Бутнік С.В. Механізм забезпечення економічної стабільності функціонування житлово-комунального комплексів

Торкатюк В.І., Фархад Нікбін, Салтанова О.С., Мельник О.О., Курилко Л.В. Інноваційно-інвестиційна стратегія як інструмент формування конкурентних переваг житлово-комунального комплексу

Бибик Н.В., Ефименко Д.А. Проблемы, состояние и перспективы развития предприятий жилищно-коммунального хозяйство

Євдокімова А.В., Величко В.В. Тарифоутворення як основа фінансової стабільності підприємства міського пасажирського транспорту

Величко В.В., Кабанкін Д.С. Бюджетування як стимулюючий елемент розвитку підприємства

Негуляєва О.І., Величко В.В. Система збалансованих показників як інструмент формування стратегії підприємства

Вороніна О.С., Марутіна Т.О. Управління виробничими запасами на підприємстві

Поспєлов О.В. Менеджмент будівництва і енергозабезпечення – основа сталого розвитку міста

Славута О.І. Перспективи використання концесії для розвитку автомобільних доріг в Україні

Славута О.І. Попова Д.І. Перспективи залучення іноземних інвестицій у модернізацію інфраструктури ВКГ України

Тараруєв Ю.О. Особливості застосування бізнес-процесів у стратегічному управлінні підприємством

Тітяєв В.В., Довбій В.В. Умови модернізації економічної політики держави в сфері житлово-комунального господарства

Тітяєв В.В., Моря А.О. Хмарні технології – ключова стратегія інноваційного розвитку підприємств міського господарства

Шевчук В.В., Байстрюченко Д.П. Модернізація основних фондів підприємств комунального господарства

Юр’єва С.Ю., Кухтін К.В. Конкурентне середовище як системний елемент розвитку ринкових відносин в ЖКГ

Сидоренко Ю.В. Перспективи розвитку міського електротранспорту в кризових умовах

Владимирова М.С., Бугайов М.О. Дослідження сучасних тенденцій переходу до альтернативного виду опалення як шлях до енергоефективності

Воронина О.С., Кулешова Е.С. Инновации в строительстве

Іл’яшенко Ю.Г. До питання про необхідність розробки законодавчих актів з врегулювання інвестиційної діяльності в галузі

Княжеченко В.В., Телятник С.В. Необхідність систематизації підходів до оплати послуг підприємств комунального господарства в умовах стрімкого зростання тарифів

Сидоренко Ю.В. Вдосконалення економічного механізму енергозбереження ЖКГ

Гавриличенко Є.В. До питання інтересів виробників житлово-комунального господарства

Железнякова І.Л. Оцінка основних терцій розвитку житлової сфери

Лісічкін Є.С. Проблеми тарифної політики та пропозиції їх вирішення в галузі централізованого водопостачання та водовідведення (на прикладі КП «Харківводоканал»)

Кононенко А.І., Дріль Н.В. Сучасний стан та проблеми функціонування підприємств малого бізнесу

Дріль Н.В., Іванів Х.І. Сучасний стан та перспективи розвитку житлового будівництва в Україні

Секция 2

Региональная стратегия развития хозяйственного комплекса

Решетило В.П. Необхідність та напрями модернізації регіональної політики в Україні

Владимирова М.С. Особливості управління ресурсозбереженням на регіональному рівні

Соболєва Г.Г. Моніторинг ефективності організаційного забезпечення регіонального розвитку

Бубенко П.Т., Решетило А.О. Готельне господарство в умовах ринкової економіки

Таукешєва Т.Д. Інноваціні підходи фінансування житлово-комунального господарства в умовах бюджетної децентралізації

Васильєв О.В. Проблемні фактори впливу на здійснення інновації в регіонах України

Соболєва Г.Г., Іванова Ю.Г., Чухлата Н.В. Регіональне управління економічними процесами

Драпеза Я.В. Особливості формування механізму управління реформаційним процесом ЖКГ та критеріїв вибору проектів для проведення реформ

Водка Н.В., Романовська О.В., Собко А.Р. Розвиток Харківського регіону в сучасних умовах

Жовтяк Г.А. Стратегічні пріоритети розвитку транспортного комплексу регіонів України

Бубенко П.Т., Пасєка Т.А. Інформаційна складова інноваційного розвитку підприємств водоканалізаційного господарства

Іванов Ю.Б., Чечетова-Терашвілі Т.М. Проблеми децентралізації політики дерегулювання економіки

Бубенко П.Т., Владимирова М.С. Складові розвитку інноваційної системи України

Торкатюк В.И., Кадничанский Н.В., Бутник Ю.Ю., Кравцова С.В. Стимулирование инновационного развития экономики Украины

Бубенко П.Т., Кашпур А.Д., Касьяненко В.О. Управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів України

Торкатюк В.І., Штерн Г.Ю, Писаревський М.І., Шахова О.В. Стратегічні напрями інноваційного розвитку підприємств регіонів України

Жван В.В. Зміна показників будівельної галузі на території Харківської області

Торкатюк В.И., Коненко В.В., Полчанинова И.Л., Безценный А.А., Соколов Д.В. Инновационное развитие экономики региона на основе активизации инвестиционного жилищно-коммунального комплекса

Рекун Г.П. Проблеми організації житлового середовища для студентства у Харківському регіоні

Соловьев В.П. К проблеме реализации успешных регуляторных механизмов трансфера технологий

Секция 3

Математическое моделирование экономических процессов на различных уровнях хозяйствования

Княжеченко В.В., Єсіна В.О. Математичне моделювання складних економічних систем

Бурак О.М. Застосування інструментів бізнес-аналітики в регіональному аналізі

Гайденко С.М., Тюріна В.М. Сучасні проблеми математичного моделювання імітаційних моделей розвитку країни

Єсіна В.О., Кононова В.В. Математичне моделювання як елемент забезпечення якості управління економічною системою

Костюк В.О. Моделювання і факторний аналіз доходу підприємств міського електричного транспорту

Мізік Ю.І., Ярошенко А.Н. Можливості застосування методу таксономії в оцінці рівня еколого-економічної безпеки підприємств електроенергетики регіону

Мельман В.О. Використання факторно-критеріальної моделі для оцінки рівня мотивації професійної діяльності персоналу

Островський І.А. Фінансове моделювання публічно-приватного партнерства як чинник модернізації ЖКГ України

Рудаченко О.О. Адаптивні моделі прогнозування фінансової діяльності підприємств житлово-комунального господарства

Славута Е.И. Определение экономической целесообразности использования аут стаффинга

Телятник С.В. Застосування аналітико-статистичного методу «Ряди динаміки» в аналізі економічних показників підприємств міського електричного транспорту

Федотова Ю.В. Застосування математичних моделей в оцінці інтеграційних структур на прикладі кластерів

Величко В.В., Гайденко С.М. Моделювання стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства

Водка Н.В., Матвєєва Н.М., Лещенко А.Р. Управління активністю персоналу підприємства

Костюк В.О. Моделювання і факторний аналіз ефекту та рівня ефективності економічного розвитку виробництва

Покуца І.В. Моделювання процесів відмов обладнання підприємств ВКГ та визначення коефіцієнту старіння

Секция 4

Экономические процессы и окружающая среда: влияние и взаимодействие

Телятник С.В., Гайденко С.М. Питання власності як сучасна основа процесу використання природних ресурсів

Gazzola P. Rethinking natural capital for sustainable development

Mella P. Gazzola P. In problematic situations, “Manage change or it will manage you”

Рибак Г.І. Вплив оподаткування доходів на якість життя населення України

Бурак О.М., Арсенадзе С.Г. Розробка напрямків підвищення інвестиційної привабливості СКП «Харківзеленбуд»

Бибик Н.В., Бондаренко К.Ю. Проблема устойчивого взаимодействия экономики и окружающей среды

Волгіна Н.О., Кравченко А.К. Еколого-економічні аспекти інноваційного розвитку комунальної теплоенергетики України

Єсіна В.О., Олійникова А.І. Благоустрій населених пунктів: міжнародний досвід

Бурак О.М., Мирошниченко О.О. Виявлення диспропорцій у формування зелених зон районів міста Харкова

Єгорова О.Ю., Єгорова Ю.В. Проблеми взаємодії економіки і екології та можливі шляхи її вирішення

Бурак О.М., Овчарова Ю.О. Дослідження напрямків удосконалення стратегічного управління на СКП «Харківзеленбуд»

Покуца І.В. Проблеми впливу процесів відтворення основних засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства на навколишнє середовище

Матвєєва Н.М., Водка Н.В. Екологічні аспекти ефективного теплопостачання

Славута Е.И., Зновенкова К.В. Использование гипохлорида натрия для обеззараживания воды

Славута О.І., Левощенко К.Г. Еколого-економічні аспекти управління водними ресурсами

Славута О.І., Савіна Д.О. Екологічне будівництво – новий рівень еволюції будівельної галузі

Бондаренко О.В. Створення оптимальної інфраструктури поводження з відходами виробництва і споживання

Пашков В.І. Вплив економічних процесів на навколишнє середовище

Бурак О.М., Шаповалова В.В. Комплексний підхід до використання мостів

Секция 5

Особенности управления персоналом на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства

Прасол В.М. Особливості управління персоналом в умовах ринкової економіки

Соколов Д.В. Особливості регулювання соціально-трудових відносин у зв’язку з характером інституціонального середовища

Величко В.В., Димченко О.В., Прасол В.М. Продуктивність та ефективність праці в управлінні персоналом підприємств ЖКГ

Ольховська М.А. Управління нормуванням праці в умовах ринкової економіки

Волгіна Н.О. Управління персоналом в контексті забезпечення інноваційного розвитку підприємств ЖКГ

Прасол В.М., Гребенець К.М. Покращення соціально-економічних відносин як шлях вирішення трудових конфліктів

Прасол В.М., Склярова І.А. Заробітна плата як найважливіший механізм стимулювання працівників

Лук’янов В.І. Дядченко В.П. Формування кадрової політики підприємства

Ольховська М.А. Вивчення витрат робочого часу методом момент них спостережень

Прижкова О.Ю., Каліненко Б.Д. Реформування системи заробітної плати у сфері ЖКГ як шлях до підвищення продуктивності праці

Шевченко Е.Ю. Планування кар’єри як складова частина управління персоналом на підприємстві

Славута Е.И., Мельник А.П. Снижение расходов предприятия на плату единого социального взноса

Слава С.С., Горбоконь В., Слава С.О. Управління трудовим потенціалом підприємства

Секция 6

Правовые аспекты государственно-частного партнерства в области жилищно-коммунального хозяйства

Килимник И.И. Некоторые проблемы реализации механизма государственно-частного партнерства в Украине

Михно О.И. Модернизация жилищно-комунального хозяйства с помощью механизмов государственно-частного партнерства

Домбровська А.В. Правові форми партнерських відносин в Україні

Ивасишина Н.В., Чернобай Р.И. Преимущества товариществ собственников жилья как формы управления многоквартирными домами

Івасішина Н.В. Аспекти створення та діяльності об’єднань

Бровдий А.М., Кононенко А.И. Правовые аспекты реформирования управления в жилищно-коммунальном хозяйстве

Коляда Т.А., Коляда І.В. Проблеми консеційних відносин у рішеннях Харківської міської ради: правова ретроспектива

Панова О.Д., Славута О.І. Infrastructure development through public-private partnership: opportunities and challenges for Ukraine

Коляда Т.А., Герасименко А.Ю. Особливості застосування державно-приватного партнерства як механізму вирішення проблем забезпечення життєдіяльності територіальних громад

Михно О.И., Мгеброва В.Р. Сфера реализации государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Сейчас 19 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА