Перелік питань до підготовки складання іспиту з фаху

на навчання рівень «магістр»

зі спеціальності 8.18010016 «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»:

1.​ Виробництво та його основні елементи. Ресурси і фактори виробництва.

2.​ Виробництво та потреба. Продукт виробництва.

3.​ Сутність, зміст та типи економічних систем. Форми суспільного господарства.

4.​ Ринкове господарство та його моделі.

5.​ Товар як ринкова форма продукту. Гроші та їх функції. Грошовий обіг.

6.​ Ринок: суть, функції і структура. Типи ринкових структур.

7.​ Держава в системі ринкового господарства.

8.​ Економічні показники діяльності підприємства. Ціноутворення і формування доходів підприємства.

9.​ Фінансові показники діяльності підприємства.

10.​ Товарний ринок. Ринок праці і заробітна плата. Кредитний ринок і процент. Ринок цінних паперів.

11.​ Ринок природних ресурсів і рента. Розподіл і перерозподіл доходів.

12.​ Національний продукт. Економічне зростання. Циклічність економічного розвитку.

13.​ Зайнятість і безробіття. Інфляція. Рівновага національної економіки.

14.​ Регулювання національної економіки.

15.​ Світове господарство і світовий ринок. Міжнародна валютна система.

16.​ Способи і форми подання інформації.

17.​ Інформаційні системи та технології.

18.​ Види програмного забезпечення.

19.​ Класифікація, основні функції та складові операційних систем.

20.​ Комп’ютерні віруси. Архівування файлів.

21.​ Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі.

22.​ Служби Інтернету.

23.​ Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів.

24.​ Форматування тексту.

25.​ Робота з кількома документами.

26.​ Завантаження графічного редактора.

27.​ Електронна пошта. Електронна адреса.

28.​ Електронне листування через веб-інтерфейс.

29.​ Програми для обміну миттєвими повідомленнями.

30.​ Категорії управління.

31.​ Функції управління.

32.​ Технологія управління.

33.​ Організації як об’єкти управління.

34.​ Сутність підприємництва.

35.​ Економічні показники діяльності підприємства.

36.​ Підприємництво та зовнішнє середовище.

37.​ Підприємництво і право.

38.​ Управління та менеджмент.

39.​ Категорії, закони і принципи менеджменту.

40.​ Менеджери та підприємець.

41.​ Поділ управлінської праці та рівні управління.

42.​ Історичні етапи розвитку науки про менеджмент

43.​ Основні етапи розвитку управлінської науки в Україні.

44.​ Сутність та класифікація організацій.

45.​ Організація як система.

46.​ Формальні та неформальні групи в організації.

47.​ Фактори впливу на організацію.

48.​ Життєвий цикл організації.

49.​ Процес менеджменту та його етапи.

50.​ Функції та технологія менеджменту

51.​ Сутність методів менеджменту та їх взаємозв’язок із функціями менеджменту.

52.​ Класифікація методів менеджменту та характеристика їх різновидів.

53.​ Сутність управлінських рішень та їх взаємозв’язок з методами менеджменту.

54.​ Класифікація управлінських рішень та характеристика їх різновидів.

55.​ Процес прийняття та оптимізації управлінських рішень.

56.​ Інформація, її види та роль у менеджменті.

57.​ Поняття і характеристика комунікацій.

58.​ Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.

59.​ Сутність та основні засади керівництва.

60.​ Стилі керівництва.

61.​ Конфлікти як об’єкт керівництва.

62.​ Стреси як об’єкт керівництва.

63.​ Сутність відповідальності та етики у менеджменті.

64.​ Види відповідальності.

65.​ Причини неетичної поведінки та заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

66.​ Сутність та основні параметри організаційних перетворень.

67.​ Сутність результативності та ефективності менеджменту.

Література

1. Величко, В.В. (2010) Економіка підприємства: навч. посіб.  Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/16595/

2.​ Кузьмін О.Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 196 с.

3.​ Кузьмін О.Є. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012 – 172 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/7175/

4. Радіонова І.Ф. Загальна економіка : підруч. / І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, В.В. Радченко за ред. І.Ф.Радіонової. – 4-те вид., доп. і перероб. – К. : АПН , 2005.

5. Крайник О.П. Економіка підприємства : навч. посіб. / О.П. Крайник, Є.С. Барвінська за ред. О.П. Крайник. – Львів : НУ «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2007. – 208 с.

6. Основи економіки : навч. посіб. / О.О. Беляєв, А.С. Бебело, В.М. Сукноваленко та ін. – К. : КНЕУ, 2010.

7.​ Захарчин Г.М. Основи підприємництва: культура, технологія, відповідальність:навчальний посібник з грифом МОН/ Г.М.Захарчин, О.В.Юринець. - К.:Знання,2011. - 254 с.

8.​ Процик І.С. Підприємництво і менеджмент.: Навчальний посібник. / Ярошевич Н.Б., Мирончук Т.В., Романишин С.Б., Процик І.С. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 240 с.

9.​ Ярошевич Н.Б., Берлінг Р.З., Гавриляк А.С. Підприємництво і менеджмент: Навч. посібник. – / Ярошевич Н.Б., Берлінг Р.З., Гавриляк А.С. - Львів: Видавництво 'Новий Світ - 2000", 2009. - 408 с.

10.​ Кузьмін О.Є., Менеджмент: 1001 тест: Збірник тестових завдань / О.Є. Кузьмін, Т.М. Гладун. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284 с.

11.​ Кузьмін О.Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 196 с.

12.​ Петришин Н.Я. Прикладний менеджмент: Навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. - Львів: Видавництво Національного університету 'Львівська політехніка", 2009. - 292 с.

13.​ Кузьмін О.Є. Креативний менеджмент: [Навч. посібник] /О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. - 151 с.

14.​ Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: підручник/наук. Ред.. В. Яцура, Д. Олесневич.-Львів: Ба К, 2011. - 624 с.

15.​ Кузьмін О.Є., Менеджмент: 1001 тест: Збірник тестових завдань / О.Є. Кузьмін, Т.М. Гладун. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284 с.


We have 110 guests and no members online

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА