В сборнике опубликованы материалы V Международной научно-практической конференции «Экономические проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе», которая проходила с 24 по 26 мая 2017 года в Харьковском национальной академии городского хозяйства. Рассматривались вопросы и сразрабатывались рекомендации по решению экономических проблем и розвития жилищно-комунального хозяйства на современном этапе.

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1

Проблемы, состояние и перспективы развития предприятий жилищн-коммунального хозяйства и строительства

Димченко О.В., Демченко К.Ю. Управління дебіторською заборгованістю як один із заходів підвищення ефективності діяльності підприємств ЖКГ

Алєксєєв І.В., Мороз  Н.В. Екологічна відповідальність банків у програмах фінансування енергоефективності ЖКГ

Димченко О.В., Катруша  Г.С.  Сучасний стан та шляхи розвитку будівництва в Україні

Димченко О.В., Кононенко А.І.  Значення, сучасний стан та проблеми функціювання будівництва

Димченко О.В., Кошелевич К.В., Бездітко О.С. Підвищення ефективності діяльності підприємств ЖКГ у контексті попередження кризового стану (на прикладі КП “Харківводоканал”)

Eva Ardielli, Ph.D. Evaluation of the Czech housing market in the flats segment: the case of Ostrava city

Мельник Л.Г., Сотник І.М., Гаврило Ю.Я. Напрями вдосконалення політики енергозбереження в  житлово-комунальному господарстві України

Тюріна Н.М., Карвацка  Н.С., Назарчук Т.В. Міжнародне оцінювання економіки України

Таукешева Т.Д. Проблемні питання децентралізації житлово- комунального господарства

Палант О.Ю. Перспективи розвитку міського електричного транспорту в зв’язку з впровадженням е-білету

Водовозов  Є.Н. Трактовка поняття «реструктуризація підприємств» в сучасних умовах господарювання

Палант Д.О. Проблеми та перспективи застосування системи глобального позиціювання на міському електротранспорті

Хайло Я.Н. Методические аспекты ресурсосбережения отраслевого предприятия

Алтухова Д.В. Нові принципи визначення тривалості будівництва при календарному плануванні

Бережна О.О. Концептуальні напрямки удосконалення стратегічного розвитку СКП «Харківзеленбуд» ХМР

Гайденко С.М. Дослідження стану розрахунків населення за житлово-комунальні послуги в Україні

Гармаш А.С., Славута О.І. Актуальні аспекти тарифоутворення у ВКГ

Головчак  Г.В. Організаційна структура державного регулювання ринку житлово-комунальних послуг України

Дріль Н.В.,  Кухтін  К.В. Переваги застосування управління за результатами для підприємств житлово-комунального господарства

Драпеза Я.В. Особливості формування механізму управління реформаційним процесом ЖКГ та критеріїв вибору проектів для проведення реформ

Коротєєва А.С., Величко В.В. Теоретичні аспекти стратегії розвитку комунального підприємства в кризових умовах

Курмаз О.В., Славута О.І. Проблема плинності персоналу в шляховому господарстві та напрями її вирішення

Юр’єва С.Ю., Кухтін К.В. Конкурентне середовище як системний елемент розвитку ринкових відносин в ЖКГ

Лісічкін Є.С. Тарифна децентралізація в сфері централізованого водопостачання та водовідведення – передумова виходу галузі з кризи

Лук’янов В.І., Дядченко В.П. Проблеми організації освітнього процесу на відділенні «Економіки та підприємництва» в Житлово-комунальному коледжі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Матвєєва Н.М.,  Півазян К.С.,  Штана Д.В. Становлення підходів щодо визначення підприємництва

Мозговий  Є.В. Прогнозування рівня кредиторської заборгованості підприємств теплоенергетики

Ольховська М.А., Гребенець К.М.  Особливості ресурсозбереження в сучасних умовах функціонування підприємств

Прасол В.М. Вивезення побутових відходів: досвід Німеччини

Рудаченко  О.О. Особливості формування кризових ситуацій на підприємствах житлово-комунального господарства

Савенко К.С. Економічна безпека споживачів в умовах децентралізації житлово-комунальної сфери

Бабаєв В.М., Димченко О.В. Особливості поняття «доступності» послуг у системі ЖКГ

Салтанова О.С. Проблеми впровадження та діагностика інновацій в будівельній галузі України

Димченко О.В., Прасол В.М. Аналіз системи поводження з побутовими відходами: український досвід

Величко В.В., Стецюра А.С. Готельна індустрія як перспективна галузь економіки

Тараруєв Ю.О., Колодченко Д.В. Методи оцінки фінансового стану підприємств та проблеми їх застосування

Охримович А.С. Система общественного транспорта как один из важнейших показателей регионального развития

Шкурко О.В., Тітяєв В.В. Особливості забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення

Кашпур А.Д., Лук’яниця І.Ю. Підприємства ЖКГ як об’єкт державної промислової політики

Секция 2

Региональная стратегия развития хозяйственного комплекса

Бубенко П.Т., Гусєв В.А. Інституційні вади інноваційного розвитку

David Slavata.  Does the share of housing rental sector predate unemployment?

Кривень О.В. Рекреаційно-туристична сфера в контексті регіональних стратегій розвитку

Бубенко П.Т., Бабенко Ю. О. Житлово-комунальне господарство як складова регіональної економіки

Романко О.П. Інноваційноінвестиційна інфраструктура регіону

Владимирова  М.С., Рижкова  В.О. Вплив реконструкції історичного центру міста як складової будівельної галузі на розвиток регіону

Воліков В.В. Міський транспорт skyway – інноваційний підхід у підвищенні рівня якості життя населення

Железнякова І.Л. Ефективне управління відтворенням житлового фонду

Трушко А.В., Аверкина М.Ф. Інфраструктура інформаційного ринку

Матвєєва Н.М., Жога А.С. Застосування персонал-технології в роботі підприємства

Величко В.В., Гайденко С.М. Стратегія розвитку житлово-комунального господарства як елемент регіональної стратегії

Бурак О.М., Дріль Н.В. Інноваційність стратегій будівельних підприємств

Секция 3

Математическое моделирование экономических процессов на разных уровнях хозяйствования

Красюк Б.В. Аверкина  М.Ф. Корупція та економічний ріст, значення децентралізації

Бубенко П.Т. Панова О. Д. До питання оцінювання диференціації доходів населення

Бурак О.М., Акопян К.С. Оцінка готовності персоналу до стратегічних змін на ПАТ «Трест Житлобуд-1»

Островський І.А. Індексна модель оцінки інвестиційної стратегії підприємств ЖКГ

Єсіна В.О., Рижевська Д.Ю. Мотивація персоналу на основі консолідованої оцінки результатів його діяльності

Єсіна В.О., Склярова І.А. Моделювання управлінських рішень: позитивні та негативні сторони

Костюк В.О. Чинниковий аналіз капіталовіддачі основних засобів

Костюк В.О., Балакірєва А.С., Головко А.С. Використання мультиплікативних моделей для факторного аналізу продуктивності виробничого устаткування

Костюк В.О., Черкова О.В., Муренченко Н.В. Моделювання і факторний аналіз прибутку підприємства

Покуца І.В., Напольських К.О. Використання бінарних logit-регресійних моделей для дослідження проблеми трудової міграції молоді

Федотова Ю.В.  Використання економіко-математичного апарату при оцінці ефективності кластерних структур 

Железнякова І.Л., Кириченко І.С.  Моделювання структури підприємства  як техніко-економічної системи

Железнякова І.Л., Федоренко Д.П. Особливості впровадження технології crm у розвиток підприємств

Славута Е.И., Слухай В.В., Асташенко Е.А. Экономическая целесообразность использования на предприятии аутстаффинга

Секция 4

Экономические процессы и окружающая среда: влияние и взаимодействие

Аверкина М.Ф. Значення раціонального використання ресурсів у забезпеченні стійкого розвитку міст та агломерацій

Матвеєв С.П. Екологічні аспекти інноваційних процесів

Романенко М.О. Оцінка екологічності систем життєзабезпечення об'єктів житлового та комунального господарства

Покуца І.В., Кириченко І.С. Економічна діагностика діяльності будівельних підприємств та їх вплив на навколишнє середовище

Бурак О.М., Удалова Т.В. Інформатизація підгалузей благоустрою

Матвеєв С.П., Коренюк А.С. Глобалізація економіки та охорона навколишнього середовища

Турчина К.В., Бурак О.М. Економіко-екологічні проблеми санітарного очищення міст

Покуца І.В. Кількісні методи оцінки впливу господарських процесів на навколишнє середовище

Dvorkin Sergiy Perspektiven Der Verwendung Komplexer Zahlen In Wirtschaftsökologischen Forschungen

Patrizia Gazzola, Roberta Pezzetti Sustainability And Smart Economy: Towards A Social Inclusive Development Model 

Нечволод М.О., Терлецька А.В. Економічні наслідки процесу глобалізації

Славута О.І., Матвєєва Н.М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення сфери благоустрою населених пунктів України

Бурак  О.М. Альтернативні методи поховання і надання ритуальних послуг

Славута О.І., Григорощук А.О. Переробка осадів стічних вод з метою мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище 

Секция 5

Особенности бизнес-администрирования в условиях изменений среды

Підхомний О.М. Безпекові орієнтири бізнес-адміністрування в кризових умовах господарювання

Ковальов Є.В. Соціально-економічні орієнтири розвитку бізнесу

Варналій З.С. Інституціональні загрози бізнес-адмініструванню в Україні

Таранюк Л.М., Таранюк К.В.  Проблемні аспекти та напрями покращення роботи підприємств житлово-комунальної сфери в умовах змін ринкового середовища

Жихор О.Б. Баранова В.В., Українцева Д.І. Забезпечення стратегічного планування на підприємстах в умовах турбулентної економіки

Демиденко Л.М. Адміністрування податку на нерухомість в Україні

Наконечна Ю.Л. Управління фінансами територіальних громад в умовах децентралізації бюджетної системи в Україні

Яфінович О.Б. Фінансові проблеми формування екологічно збалансованої підприємницької діяльності в Україні

Данилович Т.Б., Гавриляк А.С., Мельник В.М. Формування  університетських підприємницьких площадок технологічних платформ

Маковоз О.С. Безпека у сфері використання платіжних карток

Матвеєв С.П., Гудкова Ю.В. Вплив розвитку економіки на бізнес-адміністрування на підприємствах

Фісуненко П.А., Филимонова П.Р. Особливості бізнес-адміністрування змін внутрішнього середовища організації

Пошивалова О.В., Лень А.В., Данилова В.Є. Аутсорсинг у торгівлі: проблеми та перспективи розвитку

Щуревич О.І. Ліквідність комерційних банків як чинник забезпечення стабільності банківської системи

Шепель А.В., Аверкина М.Ф. Вusiness intelligence як вагома складова інформаційного консалтингу на підприємстві

Владимирова М.С., Зубенко І.В. Особливості управління підприємством в умовах змін зовнішнього середовища

Славута О.І., Волгіна Н.О. Трансформація hr-адміністрування в умовах сучасності

Попенко О.В., Волгіна Н.О. Іміджбілдінг як основа успішного функціонування підприємства в ринкових умовах

Кущ А.В., Волгіна Н.О. Реінжиніринг як антикризовий інструмент управління підприємством в умовах турбулентної економіки

Волгина Н.А., Асташенко Е.А., Слухай В.В. Аспекты бизнес-администрирования в условиях изменения внешней среды

Юр’єва С.Ю. Використання бізнес – адміністрування в системі антикризового управління будівельною галуззю

Секция 6

Предпринимательство и государственно-частное партнерство

Димченко О.В., Панова О.Д., Славута О.І.  Проблемні аспекти ефективності проектів державно-приватного партнерства

Манакова Н.О, Макогон Н.В. Digital literacy як підґрунтя успішності e-government

Островський І.А. Методологічні аспекти аналізу публічно-приватного партнерства

Grynenko V. Public and private partnership on the land market of cities: prospects of superficies implementation

Славута О.І., Лєпьошкіна А.Є. Сервеінг як перспективний вид підприємницької діяльності в сфері утримання житлової нерухомості

Матвєєва Н.М., Попенко О.В., Кущ А.В. Формування франчайзингової бізнес – моделі в сучасних ринкових умовах України

Тітяєв В.В., Шкурко О.В. Інфраструктурне забезпечення малого підприємництва на регіональному рівні

Славута О.І. Стратегічні аспекти розвитку малого бізнесу в сучасних умовах

Бібік Н.В., Понуровський О.І. Основні тенденції розвитку корпоративної соціальної відповідальності у 2017 році в Україні

Коюда О.П., Костюк В.О. Перепони щодо розвитку державно-приватного партнерства в Україні

Вороніна О.С. Місія приватного бізнесу в житлово-комунальному господарстві

Пошивалова О.В., Гарькавий М.Г. Економічний аналіз транспортного підприємства

Славута О.І. Стан та перспективи реалізації проектів ДПП в Україні

Вороніна О.С., Литвинова Ю.С. Ризики залучення інвестицій в житлово-комунальне господарство при використанні державно-приватного партнерства

Смоленніков Д.О., Бондар А.В. Міжсекторне партнерство в контексті реалізації еколого-орієнтованих проектів

Троян В.І. Умови впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах


КОНСУЛЬТАЦИИ Точечный рисунок

We have 438 guests and no members online

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА