В сборнике напечатаны материалы IІ Международной научно-практической конференции «Экономические проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе», которая проходила с 20  по 22 октября 2010 года в Харьковском национальной академии городского хозяйства. Рассматривались вопросы применения подходов, механизмов и инструментария в решении проблем и определении перспектив развития жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе.

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1

Проблемы, состояние и перспективы развития предприятий жилищно-коммунального хозяйства и строительства

Таукешева Т.Д. Аспекты управління підприємствами житлово-комунальної сфери: комплексний підхід

Юр'єва Т.П., Юр'єва С.Ю., Склярук Н.І. Про деякі аспекти реформування ЖКГ

Сьомкіна Т.В., Перькова О.О. Особливості житлово-комунальних послуг як змішаного суспільного блага

Момот Т.В., Яковлев О.А. Комунальна білінгова система як базовий інструмент служби "єдиного замовника" мегаполісу

Рой В.Ф., Поліщук О.Ю. Техніко-економічні проблеми розвитку систем освітлення в ЖКГ

Димченко О.В., Димченко В.В. Процес реформування ЖКГ: ознаки й завдання

Островський І.А., Шекшуєв О.А., Швець О.М. Про деякі інституціональні аспекти реформування житлово-комунального комплексу України

Волгіна Н.О. Реформування підприємств ЖКГ як складова підвищення ефективності їх господарювання

Матвєєва Н.М., Славута О.І. Демополізація ЖКГ - найважливіший елемент реформи галузі

Княжеченко В.В., Славута О.І. Реформування житлового господарства: деякі питання прискорення формування ОСББ

Юр'єва Т.П., Юдіна Д.В. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств житлово-комунального комплексу

Димченко О.В., Ільяшенко Ю.Г. Системний підхід до формування механізму інвестування галузі ЖКГ в контексті оптимізації руху грошових потоків

Сіпко О.О. Тарифна політика у житлово-комунальному господарстві

Дымченко Е.В. Смысловая нагрузка понятия "доступности" применительно к сфере ЖКХ

Гайденко С.М. Сучасні аспекти фінансової стабілізації діяльності підприємств житлово-комунального господарства

Юрко В.Є. Проблемні питання економічної складової підприємств житлово-комунального господарства

Юрченко І.А. Стан та основні тенденції формування й інкасації заборгованості споживачів на підприємствах комунальної теплоенергетики України

Княжеченко В.В.,  Ступецкая Е.Л. ЖКХ: пути сокращения задолженности населения перед предприятиями отрасли

Абєлєшов В.І. Перспективи впровадження ефективних енергозберігаючих заходів у житлово-комунальному господарстві

Юр'єва Т.П., Щелкунова В.А. Фінансовий лізинг, як форма фінансування відтворення основних фондів: його переваги та недоліки

Власенко К.В., Покуца І.В. Сучасні процеси у системі управління житловим господарством України: проблеми та перспективи

Баландина И.С. Подходы к формированию механизмов стимулирования эффективного использования ресурсов при эксплуатации жилых зданий

Устінов Д.О. Трансформація механізму державного управління процесами становлення та розвитку ЖКГ України

Рябченко А.С., Геращенко С.М., Покуца І.В. Когенерація як перспективний напрям енергозбереження в житлово-комунальному господарстві

Бабаєвська О.Б. Роль стратегічного планування діяльності на підприємствах житлово-комунального господарства в контексті розвитку міст

Бережна А.О., Славута О.І. Збалансування інтересів учасників на ринку житлово-комунальних послуг

Вавричук О.С. Державно-приватне партнерство як механізм фінансування житлово-комунального господарства

Бобух А.О., Ковальов Д.О. До питання підвищення економічної ефективності системи централізованого теплопостачання при розробці автоматичних систем керування параметрами технологічних процесів

Телятник С.В. Проблеми та перспективи розвитку галузі МЕТ України

Далека В.Ф., Сосипатров А.М. Перспективы развития и реформирования городского электрического транспорта

Дворкін С.В., Телятник С.В. Про напрями реформування галузі МЕТ на рівні регіону

Юр'єва Т.П., Далека М.В. Оцінка якості транспортних послуг за допомогою методу "якісних циклів"

Величко В.В. Сучасні підходи до формування моделі функціонування підприємств транспортної інфраструктури міста

Водка Н.В., Дворкін С.В., Телятник С.В. Міжнародні перспективи розвитку МЕТ

Есина В.А., Важеха Ю.А. Проблемы и перспективы развития КП "Харьковский метрополитен"

Юр'єва Т.П., Щелкунова В.А. Зношення та відтворення основних фондів, види та особливості відтворення основних фондів міського електричного транспорту

Лук'яненко Г.С. Формування і розподіл валового та чистого доходу та прибутку на підприємствах міського електричного транспорту

Базарна О.Є., Юр'єва Т.П. Проблема енергозбереження на підприємствах міського електричного транспорту

Исаханян К.Е. Сравнительная характеристика реконструкции аэропортов в городах, принимающих Евро-2012

Юр'єва Т.П., Далека М.В. Обстеження пасажиропотоків як необхідна умова забезпечення ефективного функціонування міського електричного транспорту

Романенко А.С. Підготовка елементів транспортної системи Харкова до Євро-2012

Курипта А.В. Развитие веб-сайта, как фактор повышения имиджа предприятия КП ПТП "Вода"

Прокопенко О.О. Аналіз фінансування стану водопровідно-каналізаційного підприємства на прикладі КП "Водоканал" СМТ Нової Водолаги Харківської області та шляхи його підвищення

Дегтярева Т.С. Состояние и перспективы развития водопроводно-канализационного хозяйства Донецкого региона на примере коммунального предприятия "Компания "Вода Донбаса""

Юр'єва Т.П., Тюріна В.М., Водка Н.В. Основні аспекти реструктуризації підприємств водопостачання

Покуца І.В. Управління відтворенням основних фондів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

Волгіна Н.О. Реструктуризація як інструмент залучення приватного капіталу в діяльність підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ)

Волкова М.В., Гнатенко М.К. Публічний договір з абонентами як норма права

Бурак О.М., Ворона М.В. Шляхи вирішення проблем підприємств тепло-енергетичного комплексу України за рахунок розробки власних родовищ газу

Сидоренко Ю.В., Дворкін С.В. Економіко-правова природа контрактних відносин: загальні характеристики та аспект ЖКГ

Матвєєва Н.М., Славута О.І. Запобігання негативних наслідків діяльності підприємств-природних монополістів

Зиньковская А.И. Особенности формирования цены на продукцию строительства

Курмаз Е.В., Славута Е.И. Некоторые аспекты использования общественных работ на предприятиях городского благоустройства

Секция 2

Региональная стратегия развития хозяйственного комплекса

Мозенков О.В. Парадигма обеспечения качества услуг жилищно-коммунального хозяйства городов Украины

Голиков А.П. Внешнеэкономическая составляющая в стратегии регионального развития Харьковской области

David Slavata. Development of housing prices in Ostrava in the years 2004 - 2008

Димченко О.В., Козир О.Ф. Конценція регіонального розвитку: стратегічне планування на засадах програмно-цільового підходу

Петкова Л.О. Регіональна стратегія як інструмент активізації посткризового економічного розвитку

Родченко В.Б., Серегина Д.А. Цели развития тысячелетия в контексте формирования стратегии развития Харьковского региона

Овсій О.Д. Дольове фінансування будівельних і ремонтних робіт по відновленню багатоквартирних будинків житлового фонду міста

Patricia Mooney Nickel, Olena Dymchenko, Olena Panjva. Public service delivery in Ukraine: current issues and perspectives

Плотницька С.І. Модернізація регіонального розвитку

Olena Dymchenko, Olena Panova. The key issues of housing and public utilities economy reform in terms of financial and economic crisis

Оболенцева Л.В. Кластеризація як напрям розвитку національної економіки: проблеми та перспективи

Глеверя Є.М. Стратегічний план відновлення житлового фонду регіону: організаційно-економічний аспект

Кондратенко Н.О. Розробка моделі державного регулювання ресурсозберігаючої політики

Гнатенко М.К. Регулювання інноваційних процесів на рівні регіонів

Гончаренко Н.І., Ханова О.В. Використання математичних методів дослідження транскордонного співробітництва

Поколодная М.М. Туризм как фактор регионального развития

Нохріна Л.А., Висоцька Г.В., Аніщенко О.В. Потенціал санаторно-курортного комплексу регіону

Прохорова М.С. Гармонізація управління рекреаційним комплексом регіону

Гайденко С.М. Вплив регіональної політики на розвиток господарського комплексу

Косяк А.П. Індикативне планування реалізації механізму відновлення житлового фонду на регіональному рівні

Михопаркіна О.Ю. Альтернативна енергія як складова регіональної стратегії розвитку господарського комплексу

Шевчук В.В. Особливості ефективного управління житлово-комунальним господарством

Піскарьова М.В. Наукові пропозиції щодо підвищення ефективності цільових програм регіонального розвитку

Парасюк О.О. Пропозиції щодо формування системи регулювання інформаційних потоків між державними органами і суб'єктами малого бізнесу в сфері послуг регіону

Шуба М.В. Комплексний розвиток господарства регіону як засіб підвищення його конкурентоспроможності

Прасол В.М. Кадрове забезпечення реформування житлово-комунального господарства

Нохрина Л.А., Высоцкая Г.В., Синько О.А. Стратегии управления имуществом санаторно-курортного комплекса

Секция 3

Инновационно-инвестиционній потенциал хозяйственного комплекса

Антошин В.Л., Бубенко П.Т., Уберман В.І. Стратегічний крок до підвищення ефективності роботи системи дощової каналізації м. Чернігова

Булыга С.Ю., Гусев В.А. Инновационный потенциал Харьковской области и некоторые возможности его использования

Кныш С.Ю., Строков Е.М. Подход к оценке условий и возможностей роста инновационного потенциала и инновационной активности предприятий ЖКХ

Владимирова М.С. Инновационный фактор в развитии ЖКХ

Глухарєв С.М., Бубенко О.П. Пріорітетні напрямки інноваційної стратегії регіону

Світлична В.Ю. Розробка основних напрямків інноваційної політики розвитку житлово-комунальних підприємств України

Скоков Б.Г., Мисюров А.В. Обновление основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве

Егорова О.Ю. Егорова Ю.В. Макроструктурные тенденции инновационно-инвестиционного развития экономики Украины

Леонов Я.В., Конопліна О.О. Регуляторна функція тарифів в системі комунальних підприємств

Дерманська Л.В. Роль інновацій в забезпеченні конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємств України

Волгіна Н.О. Ключові аспекти забезпечення інноваційної привабливості житлово-комунального господарства

Иванова И.И. Современные условия стимулирования механизмов трансфера научно-технической деятельности

Коваленко Е.С. Моделі оцінки та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства

Дорохов Д.І. Важливість планування ризиків малими інноваційними підприємствами

Куцын В.П. Влияние налоговой политики на объемы финансирования предприятий ЖКХ

Телятник С.В. Формування підходів до інноваційного розвитку підприємств водопостачання

Штефан С.И., Герус О.Ю. Формирование благоприятного инвестиционного климата в Украине

Кононенко О.О. Сучасні тенденції регіональної інноваційної політики

Дриль Н.В. Инноваций в повышении эффективности функционирования строительного комплекса

Славута О.І., Матвєєва Н.М. Водка Н.В. Інвестиційна складова як джерело модернізації підприємств теплопостачання

Секция 4

Математическое моделирование экономических процессов на различных уровнях хозяйствования

Клебанова Т.С., Трунова Т.Н., Смирнова А.Ю. Алгоритм дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития

Нікіфорова О.В. Оцінка нерівномірності розвитку в системі регіональних ринків праці України на основі панельних даних

Ястребова А.С. Модели прогнозирования развития налоговых систем

Захарова О.В. Диверсификация и интеграция макрорегиональных систем: анализ синергетических эффектов

Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С. Модели пространственной кластеризации социально-экономического развития регионов

Степуріна С.О. Використання методу нечіткого прогнозування для прийняття управлінських санаційних рішень

Сергієнко О.А. Моделювання міграційних процесів розвитку регіональних систем

Клебанова Т.С., Мізік Ю.І. До питання використання методу аналізу ієрархій для вибору домінантних загроз розвитку кризових ситуацій на житлово-комунальних підприємствах

Кравцова А.Ю. Економіко-математичне моделювання розвитку підприємства

Пазинич В.А., Юдин А.Ю. Инструменты управления коммунальным хозяйством города

Костюк В.О. О методике поэтапного аналитического моделирования и факторного анализа прибыли гостиничного хозяйства

Хайлук С.О. Застосування методу бутстрапыювання в непараметричних граничних моделях

Гайденко С.М. Економіко-математичне моделювання як спосіб господарської діяльності

Дворкін С.В. Оцінювання рівня трансакційних витрат на основі побудови системи нечіткого висновку

Гриненко В.В. Динамічне моделювання механізму регулювання процесів містобудівельної діяльності органів місцевого самоврядування України

Немцева В.В., Дворкин С.В. Расчет вариантов решения задачи управления величиной основных фондов (с помощью обратных вычислений)

Кравцова Л.В. Моделювання процесу управління технічним переозброєнням підприємств житлово-комунального господарства

Мілов О.В., Хоменко М.І. Реформування енергоринку як передумова енергоощадної економіки України

Жураковська А.В. Підходи до розрахунку обсягів тіньового госектора в економіці регіону

Тимошенко Ю.Г. Моделі оцінки ринку інтелектуальної власності

Петрова Н.Б. Роль конвергенції прикордонних територій в успішному транскордонному співробітництві

Яценко В.В. Формування системи електронного збуту підприємств-виробників в умовах використання інформаційних технологій

Панасенко О.В. Напрямки вдосконалення моделювання загрози банкрутства

Яценко Р.Н., Фастивец В.Т. Модели оценки прибыльности и ценности клиента

Новак С.М. Методи ідентифікації валютних режимів: сучасний стан та тенденції

Телятник С.В., Водка Н.В., Дворкін С.В. Використання методики багатовимірного статистичного аналізу для позиціонування міста у загальнодержавній системі МЕТ

Славута О.І., Княжеченко В.В. Модели оцінки економічної доцільності застосування на підприємствах ЖКГ диференційованих тарифів на електроенергію

Світлична Т.І. Організаційні аспекти застосування методів матричного моделювання в оцінці економічного ризику діяльності підприємств

Секция 5

Экономические процессы и окружающая среда: влияние и взаимодействие

Агаджанов Г.К., Цыва А.Н. Инновационные направления перспективного развития предприятий ВКХ

Василенко С.Л., Кашпур А.Д. Методология ценообразования на питьевую воду

Шевченко Э.Ю. Актуальность повышения индикаторов качества работы предприятий водоотведения

Панасенко О.О., Колотило В.Д., Титяев В.И. Технико-экономические и экологические аспекты управления качеством водоснабжения

Шапка О.В., Тітяєв В.І., Гетало Н.С. Особливості оцінки енергоефективності в житлово-комунальному господарстві

Бурак О.М. Використання зелених насаджень для підтримки еколого-економічного балансу в місті

Мочаліна З.М., Скоков Б.Г. Аналітична оцінка як система підтримки прийняття управлінських рішень

Тютюнникова С.В., Симкина Н.В. Роль семьи в формировании эколого-экономических изменений в современных условиях

Тараник О.М., Біляєва Г.В. Техніко-економічна характеристика сучасного стану основних фондів ЖКГ

Дворкин С.В. Взаимодействие экономической системы и окружающей среды: кибернетический подход

Пурденко О.А. Оподаткування електроенергетики та енергетичні податки

Одаренко Т.Є. Проблеми житлово-комунального господарства і екологічна безпека регіонів України

Бурак О.М., Баркалова І.І. Еколого-економічні аспекти функціонування газонів у великому місті

Жемеренко О.В. Энергосбережение в коммунальном секторе

Донець І.І. Бурак О.М. Шляхи застосування концепції ландшафтної поляризації для забезпечення сталого розвитку міст

Титяев В.В. Экономика жилищных организаций и экология среды обитания населения

John Muwema, I. Pokutsa. Economy of Zambia

Славута Е.И., Звягина В.В. Перспективы и проблемы развития альтернативной энергетики в Украине

Телятник С.В. Основні проблеми комплексної утилізації твердих побутових відходів на рівні регіону

Титяев В.И., Волосник Д.Т. Стратегические мероприятия по экологической безопасности на предприятиях водоотведения

Трофимчук И.С., Дворкин С.В. Экономические перспективы использования альтернативных источников водоснабжения

Удовикова М.С. Взаимосвязь внешнего городского освещения и экологического состояния города

Чернова Т.Н., Бурак Е.Н. Обеспечение технико-экологической безопасности деятельности предприятий газоснабжения

Шкурко О.В. Причины инвестиционной непривлекательности жилищно-коммунального сектора экономики

Волосник Д.Т. Шляхи ресурсозбереження у системі комунального водопостачання та водовідведення на регіональному рівні

Гончарова З.В. Формування механізму оптимальніх взаємовідносин у сфері житлово-комунального господарства

Гайденко С.М. Взаємодія державного та комерційного сектора в підтримці екологічного балансу

Гончарова К.А. Проблемы качества питьевой воды в Украине

Покуца І.В. Економічні процеси відтворення на підприємствах ВКГ та їх взаємодія з навколишнім середовищем


КОНСУЛЬТАЦИИ Точечный рисунок

Обласний конкурс наукових робіт "Розвиток сучасного підприємництва"

Конкурс наукових робіт 22 04

We have 792 guests and no members online

Подвійний диплом європейського зразка

Duplom

Презентация каф

Дистанційне навчання

дистан

Студентська бізнес-асоціація

СБА