У Харківському національному університеті міського господарства імені А. Н. Бекетова діє Спеціалізована вчена рада Д 64.089.01

Кафедра готує науковців за такими спеціальностями:
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

В аспірантурі на кафедрі навчаються 17 чол., під керівництвом д. е. н., проф. Бубенко П.Т., д.т.н., проф. Торкатюка В.І., д.е.н., проф. Димченко О.В. к.е.н., проф. Титяева В.І., к.е.н., доц. Величко В.В., к.т.н., доц. Пана М.П.

Протягом останніх 5 років на кафедрі успішно підготовлено 3 доктори та 15 кандидатів наук.

 

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

 

 Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:
1) за рахунок:
- коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
- коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:
міжнародних договорів України;
загальнодержавних програм;
договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

 Вартість навчання:

- з відривом від виробництва (термін навчання 3 роки) – 47 100 грн. (15 700 грн. на рік);

- без відриву від виробництва (термін навчання 4 роки) – 21 600 грн. (5 400 грн. на рік).

     До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.
Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора академії  такі документи:
1. заяву;
2. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
3. 2 фотокартки 3x4;
4. список  опублікованих наукових праць  і винаходів (за наявності);
5. наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;
6. медичну довідку про стан  здоров’я за формою № 286-о;
7. засвідчену копію диплома  про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома);
8. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
9. посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності );
10. направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури;
11. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
12. довідку з постійного місця проживання.

 

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

 

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.
Документи  подаються у швидкозшивачі з 2 конвертами.

 

Вступні випробування проводяться  з  вересня по жовтень кожного року.

 

Допуск до вступних випробувань до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.
Особам, допущеним за рішенням  приймальної комісії  до  вступних випробувань в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.
Вступники до аспірантури академії складають вступні іспити зі спеціальності, філософії, іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської, італійської) та української мови (за професійним спрямуванням)  в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.
Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за контрактом понад план державного замовлення.

Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:
- отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
- іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця проживання забезпечуються гуртожитком для несімейних;
- користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання.

 

Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.
За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.
Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує 3 років, без відриву від виробництва - 4 років.

 

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ
Харківської національної академії міського господарства 
Адрес: 61002, г.Харьков, ул. Революции, 12, ком. 407
тел. +38 057 707 31 55
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Заведующая аспирантурой и докторантурой: Штомпель Анна Эдуардовна